Kommentar

5 mars 2001

Alltför få studier behandlar psykiatriska patienters munhälsa, trots en medvetenhet om de problem som kan drabba munhålan hos denna grupp. Problem som kan uppstå får ibland stora konsekvenser som förlorade tänder, smärta och nutritionsproblem. Därför är det av värde att metoder utvecklas för upptäckt och uppföljning av komplikationer i munnen, samt för tydliggörande och utvärdering av munvårdsåtgärder. Sjögren & Nordström har i studien visat att genom användning av bedömningsmodellen OAG-PC så upptäcks problem i munhålan hos denna patientgrupp.

Bedömningsmodeller som har använts i vetenskapliga studier inom psykiatrisk vård har hittills saknats. Då problem i munhålan skiftar hos olika patientgrupper kan det finnas anledning till modifiering av Oral Assessment Guide (OAG) för att anpassa den till rådande problemsituation. oag var designad för användning av sjuksköterskor inom cancervård. I den studien visades att modellen hade en god validitet, reliabilitet och klinisk användbarhet.

Modifieringen av OAG var i denna studie omfattande. Det är därför viktigt att oag-pc används i studier på ett större antal psykiatriska patienter, reliabilitetstestas och att ytterligare validitetstestning sker.

Munbedömningarna i studien utfördes av en person som har arbetat som sjuksköterska, men som sedan ett stort antal år arbetar som tandläkare. Detta ger ett annat perspektiv än om enbart sjuksköterskeerfarna personer hade använt OAG-PC. Studier måste därför göras där bedömningar utförs av
sjuksköterskor för att få kunskap om hur modellen fungerar i omvårdnaden.

Synpunkter framförs ibland att modeller eller instrument som införs måste vara tydliga, inte vara för omfattande och tidskrävande. Att sjuksköterskor är osäkra i att bedöma munhälsan har påvisats genom studier, vilket ofta beror på bristande kunskaper. Detta bör beaktas, för om uppgiften upplevs som krävande eller svår så kommer den inte heller att
utföras. Utbildning och stöd är viktiga inslag, vilket författarna påpekar.

Det är angeläget att fortsatta studier sker med OAG-PC i fokus. Detta arbete leder förhoppningsvis till att modellen kan implementeras och att munhälsan därmed får ökad betydelse i omvårdnaden för denna patientgrupp, i synnerhet vid vården av de långtidssjuka. Detta arbete ska det bli spännande att ta del av framöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida