Kommentar

7 januari 2002

Omvårdnadsteorier har under många år främst varit av intresse i sjuksköterskeutbildningen. Denna studie är värdefull därför att den visar på betydelsen av att använda en teoretisk referensram i det kliniska arbetet. Ökad teoretisk anknytning i den praktiska omvårdnaden visar sig här stödja utvecklingen av sjuksköterskors kliniska förståelse och höja omvårdnadens kvalitet. Studien är speciellt intressant för sjuksköterskor i psykiatrisk vård, men resultaten kan också tillämpas i andra vårdformer. 

Studiens syfte var att fördjupa sjuksköterskors förståelse för betydelsen av det första mötet mellan sjuksköterska och patient och att planera vården utifrån varje patients erfarenhet av lidande och hopp inför framtiden. Med utgångspunkt i K Erikssons vårdteori har Elisabet Sjöstedt utvecklat en begreppsmodell som fokuserar på sjuksköterskans första möte med patienten i psykiatrisk vård. Modellen introducerades vid seminarier och därefter undervisades/handleddes sjuksköterskorna två timmar per vecka under ett år. Data, insamlade genom intervjuer och forskningsdagbok, har analyserats och tolkats med hjälp av innehållsanalys. Analysprocessen är väl beskriven och lätt att följa. Vad som inte framgår är om den genomförts av mer än en person, vilket kan vara av intresse vid aktionsforskning, där forskaren är så involverad i processen.

I presentationen av sjuksköterskorna framgår att de hade grundläggande kunskaper om Erikssons teori. Det hade varit intressant att veta mer om deras erfarenhet, kön och om de arbetat länge tillsammans. Deltog alla sjuksköterskor på avdelningen i studien? Fanns det någon gemensam vårdfilosofi?

Studiens resultat är positivt; sjuksköterskorna upptäckte värdet av teoretisk kunskap, deras intuitiva kunnande fick ett språk, de stimulerades att söka ny kunskap och deras självförtroende och moraliska medvetenhet ökade. Författarna drar slutsatsen att det positiva resultatet kan tillskrivas den begreppsmodell som användes i studien. Vilken betydelse har handledningen haft? Hur viktigt var det för sjuksköterskorna att få bekräftelse i sin yrkesroll? Studien visar att syftet har uppnåtts med den valda metoden för att introducera, praktiskt använda och utvärdera användandet av begreppsmodellen. Om detta kan ske utan handledning vore intressant att se i framtida studier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida