Kongress i Stockholm tar upp vårdinformatik

Många hundra sjuksköterskor från hela världen samlas i höst i Stockholm för att diskutera vårdinformatik.

14 april 1997

Hur utvecklar man omvårdnadsdokumentationen så att man kan föra in utfallet av vården i datoriserade informationssystem?

Det är en av många frågor som kommer att behandlas på den internationella kongressen om vårdinformatik (Nursing Informatics  ’97) som hålls i Stockholm 26 september–1 oktober i år. Eftersom kongresspråket är engelska blir rubriken på det ovan nämnda föredraget Improving nursing documentation to include outcomes of care in computerized information systems. Kongressens tema är The Impact of Nursing Knowledge on Health Care Informatics, det vill säga ungeför ”Betydelsen av sjuksköterskors vetande för vårdinformatik inom hälso- och sjukvården”.

Nordiskt samarrangemang
Kongressen är ett nordiskt arrangemang där Svensk sjuksköterskeförening SSF tillsammans med Vårdförbundet SHSTF ansvarar för genomförandet. IMIA Specialist Interest Group on Nursing Informatics med svenska sjuksköterskan Ulla Gerdin som ordförande står fadder för kongressen och har ansvaret för programmets vetenskapliga innehåll.

Arbetet med att förbereda kongressen har pågått i flera år. Omkring 140 bidrag har godkänts, sedan de  granskats vetenskapligt och ur nyhetssynpunkt. Av dem är 80 muntliga föredrag och resten posters, demonstrationer, work shops och paneldebatter.

Utbildningschans före
Själva kongressen pågår i fyra dagar. Innan den öppnas den 28 september har de deltagare som så önskar chansen att utbilda sig under ledning av erfarna internationella lärare i vårdinformatik på grund- och fortbildningsnivå med olika inriktning. Under de två dagarna kommer deltagarna också att få tillfälle att göra studiebesök på olika sjukhus och andra institutioner runt om i Stockholmsområdet för att se hur man använder informationssystem i praktiken. Det är till exempel Danderyds sjukhus, vårdcentralen Kronan, Spris bibliotek och Novum mediacenter.

Från hela världen
Föredragshållarna kommer från hela världen. De flesta kommer förstås från det land som dominerar inom vårdinformatiken, USA, men kongressen samlar experter också från Korea, Australien, Nigeria, Nederländerna, Storbritannien, Italien och Schweiz, de nordiska länderna inte att förglömma.

– Vi räknar med mellan 700 och 800 deltagare, berättar Ulla Gerdin. Det är viktigt att få många deltagare från Sverige som kommer och lyssnar och lär och – inte minst – knyter kontakter med sjuksköterskor från andra länder.

Ulla Gerdin säger också att man från organisationskommittén ställer upp som stöd för den medlem som har svårt att övertyga sin arbetsledning om att det är viktigt för henne eller honom att delta i kongressen. ”Vi ringer direktörn!”, lovar Ulla Gerdin.

Sjätte kongressen
NI  ’97 är den sjätte kongressen som organiserats inom ramen för verksamheten inom IMIA Special Interest Group on Nursing Informatics. Organisationen bildades 1982, samma år som den första kongressen hölls i London på temat ”Datorers påverkan på omvårdnad”.

I Calgary 1985 diskuterades sjuksköterskors användande av datorer och informationsvetenskap, i Dublin 1988 omvårdnad och datorer – där vård och teknologi möts. I Melbourne 1991 pratade man om hur sjuksköterskor handhar information inom sjukvården – klinisk praktik, administration, forskning och utbildning, medan temat 1994 i San Antonio var omvårdnad i en teknologisk era.

Fotnot: Närmare information om NI  ’97 kan fås från Stockholm Convention Bureau, tel 08-736 15 00, fax 08-34 84 41 eller hos Eva Szutkowska på Vårdförbundet SHSTFs kansli och Monica Beijer-Melander på SSFs kansli.
E-postadressen är ni97@swenurse.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida