Könsstereotypa yrkesval påverkar hela livet

Ungdomar väljer könsstereotypt och en av utmaningarna för delegationen för jämställdhet i arbetslivet blir att göra dem medvetna om hur studie- och yrkesval påverkar deras liv.?

5 september 2012

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Det är inte det första som görs för att få ungdomar att välja mindre könsstereotypt, men vad tidigare satsningar har lett till är oklart. Det är bland annat därför delegationen ska sammanställa och sprida kunskap som redan finns, säger Maria Hemström Hemmingsson, delegationens huvudsekreterare.

Att ungdomars val av utbildning och yrke är könsstereotypa råder det inget tvivel om. Så till exempel är det bara 3 av 19 gymnasieutbildningar som lockar ungefär lika många flickor som pojkar. Studier visar också att socioekonomiskt mer utsatta ungdomar väljer ännu mer könsstereotypt än andra, enligt Maria Hemström Hemmingsson.

Är då könsstereotypa val nödvändigtvis ett problem??

— Det tror jag inte att alla tycker. Personligen anser jag att det blir ett problem eftersom de branscher där kvinnor är överrepresenterade har sämre arbetsvillkor och lägre löner än manligt dominerade branscher. Det kan leda till stora ekonomiska problem för kvinnor om de blir ensamstående mödrar eller när de blir pensionärer. Det leder också till en ojämn maktfördelning i samhället.

Att fler kvinnor än män läser på universitet och högskolor och att de har bättre studieresultat är också känt sedan länge. Men trots det landar de alltså i yrken och positioner som inte är lika framgångsrika som männens.

— Jag tror att en förklaring är fördelningen av hemarbetet. Vem som står för det är avgörande för den statistiska diskrimineringen. Arbetsgivare vet att det statistiskt sett är vanligare att kvinnor är hemma med barn än att män är det och bedömer och behandlar alla kvinnor efter den kunskapen, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Sett ur en arbetsgivares synvinkel är det rationellt att ge viktiga arbetsuppgifter till den som kommer att vara på jobbet.

— Om kvinnor och män delade jämnt på hemarbetet och ansvaret för barn skulle arbetsgivare ha mindre anledning att utgå från att ett av könen är mer på arbetet än det andra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida