Kränkt patient

Mannen ville inte ha blodtransfusioner men fick trots det plasma.

10 maj 1999

Den 45-åriga patienten var inlagd på thoraxklinik. I samtal med överläkaren hade han före behandling redogjort för sin tro, informerat om att han inte ville ha någon blodtransfusion och lämnat ett kort till journalen att han inte ville ta emot blod. Den läkare som sövde mannen hade också påpekat detta för överläkaren.

Efter att ha fått rapport om att patienten var sövd fortsatte överläkaren sitt arbete på iva. Han blev kallad till en patient som blivit akut försämrad och när han på väg dit passerade 45-åringen berättade den patientansvariga sjuksköterskan att han blött 200 ml under den senaste timmen och frågade vad hon skulle göra.

Överläkaren visste att mannen hade avsagt sig blodtransfusion och ordinerade i stället plasma – utan att tänka på att patienten var emot också det.

Misstaget uppdagades mot slutet av patientens vårdtid på thoraxkliniken. Patienten kände sig oerhört kränkt och anmälde överläkaren till hsan.

Överläkaren medgav i sitt yttrande till ansvarsnämnden att han begått ett oavsiktligt misstag, nämnden konstaterar att han handlat oaktsamt och ger honom en erinran.

Nämndens föredragande, Andreas Killander, ansåg att överläkaren skulle frias. (hsan 775/98:b7).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida