Krav på tydlig prioritering

En lång lista på förbättringar är resultatet av de inspektioner av skolsköterskornas arbetsmiljö som gjorts på fem skolsköterskemottagningar i Falu kommun.

Arbetsmiljöinspektionen har också tagit del av en enkät, genomförd av skyddsombuden, där skolsköterskorna säger att de har en hög arbetsbelastning och att de står utanför det systematiska miljöarbetet på arbetsplatsen.

Det här är kravlistan:

* Kommunen ska göra en systematisk kartläggning och identifiera de risker för ohälsa och olycksfall som finns.
* De åtgärder som inte vidtas ska föras in i en skriftlig handlingsplan. I den måste anges när åtgärderna ska vara genomförda och av vem.
* Det ska finnas rutiner för att fånga upp tecken på att skolsköterskorna har för hög arbetsbelastning. Dessutom ska det finnas angivet behoven av individuella insatser i form av stöd eller arbetsanpassning.
* Samtliga chefer och arbetsledare för skolsköterskorna ska få kunskaper om eller stöd i att identifiera tecken på begynnande psykisk överbelastning bland skolsköterskorna.
* Skolsköterskorna ska få en tydlig prioritering av arbetsuppgifter. Där ska det framgå vilka uppgifter som de vid behov kan välja bort.
* Det ska finnas skriftliga rutiner för hur skolsköterskorna ska innefattas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
* Skolsköterskorna och deras skyddsombud ska få information och/eller utbildning så att de kan delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Senast den 30 september ska Falu kommun svara på hur kraven ska tillgodoses.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida