Kunskapens om barns
synutveckling måste bli bättre

Felaktigt gjord synkontroll på fyraåringar kan leda till att synfel missas och att synen inte utvecklas som den ska. Ortoptisterna Marita Sandin och Astrid Samuelsson har tagit reda på vilken utbildning distriktssköterskor har om barns ögon och synutveckling, och funnit att den är bristfällig.

1 september 2003

Sedan början/mitten av 1970-talet genomförs synundersökning på barnavårdscentralen, bvc, i samband med fyraårskontrollen. De barn som inte uppnår de synkrav som bestämts inom länet ska remitteras vidare till ögonklinik. Efter synundersökningen vid fyraårskontrollen sker ingen obligatorisk synkontroll av barn förrän vid skolstarten. De barn som missats vid bvc-kontrollen får därmed ingen ny chans att synundersökas förrän vid sju års ålder.

Ju tidigare en synstörning upptäcks och behandlas, desto bättre är förutsättningarna för ett lyckat behandlingsresultat. Det är avgörande för barnets framtida synutveckling att den synundersökning som görs vid fyraårskontrollen på bvc genomförs korrekt och vid rätt ålder.

Om barnet inte medverkar går det inte att skjuta fram synundersökningen med motiveringen att barnet är omoget. Det kan i stället vara en ordentlig synnedsättning som gör att barnet inte kan medverka i synundersökningen. Det kan också hända att barnets prestation missbedöms. Det är svårt att avgöra om barnet är okoncentrerat eller inte ser, med endast en synprövning som underlag. En felaktigt genomförd undersökning kan leda till att barnet inte remitteras vidare i tid.

Distriktssköterskans kunskaper om barns syn och synutveckling kan alltså vara avgörande för barnets synutveckling.

I vårt arbete som ortoptister i Blekinge har vi kontinuerlig kontakt med distriktssköterskor på bvc. Våra funderingar om distriktssköterskans utbildning inom området barns syn och synutveckling är tillräcklig, infinner sig varje gång ett »missat« barn besöker oss på mottagningen. En del patienter borde ha remitterats tidigare. En del remissers innehåll stämmer inte överens med det undersökningsresultat vi får. Detta är tydliga indikationer på att kunskapen inte är tillräcklig hos den som remitterar.

Undringarna fick oss att våren 2001 göra en pilotstudie. Vi intervjuade fyra distriktssköterskor inom Blekinge läns landsting, som alla ansåg sig sakna djupare kunskap om barns ögon och synutveckling.

Resultatet av pilotstudien inspirerade oss att fortsätta vårt arbete. Vi bestämde oss för att undersöka vilken teoretisk och praktisk utbildning som ges inom området ögon på distriktssköterskeutbildningen och om det finns nationella riktlinjer för hur utbildningen ska se ut.

Vi genomförde en rikstäckande kartläggning av distriktssköterskeutbildningens innehåll och kom fram till att det inte fanns några gemensamma riktlinjer för kursplanen inom området ögon. Detta gäller både teoretisk och klinisk utbildning. Varje enskild högskola utformar sin egen utbildning.

Ofta används problembaserad inlärning. Ingen teoretisk undervisning i synprövning av fyraåringar förekommer. Utbildning i ämnet sker under den kliniska delen. I de fall utbildning inom området ögon förekommer, ligger det som en del i ämnena förskrivningsrätt eller humanbiomedicin och berör främst ögonsjukdomar som drabbar vuxna.

Även om vi i viss mån var förberedda på resultatet, blev vi oroade över vad det kan innebära för ögonsjukvården i framtiden. Kommer de nya distriktssköterskorna att ha tillräckligt djupa kunskaper inom barnoftalmologi? Kan vi befara en kvalitetsförsämring inom området barnögon?

De barn som blir ortoptistens patienter kommer ofta på remiss från bvc. Det kan antingen vara små barn med misstänkt skelning eller något äldre barn som vid synscreening vid fyraårskontrollen på bvc inte uppnått godkänd synskärpa. Barnen undersöks på bvc av den distriktssköterska som ansvarar för det distrikt barnet tillhör. Det är således av stort värde för oss som ortoptister att de distriktssköterskor som arbetar på bvc har den kunskap de behöver för att kunna remittera »rätt« barn till oss.

Vi befarar att distriktssköterskans kunskaper inom området ögon kommer att minska i framtiden. Denna slutsats grundar vi på den kartläggning vi gjort.

Vissa högskolor påpekar till och med att utbildningen inom området ögon hade större utrymme förr.

Den utvecklingen tycker vi är oroande. Arbetet med barn ligger oss särskilt varmt om hjärtat och vi anser att barnen som är samhällets framtid måste prioriteras.

I dagens teknologiska samhälle ställs höga krav på god synfunktion. Detta kräver god kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal om syn och synens utveckling. Vi anser inte att den nuvarande distriktssköterskeutbildningen motsvarar dessa krav.

Vår tanke med den nu genomförda studien är att få utbildningsenheterna att inse att det finns ett behov av att utöka utbildningen inom ögonsjukvård med speciell inriktning mot barn.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida