Kvalitetssäkra med nya PUNK-boken

Kommunala sjuksköterskor får bättre nytta av utökad handbok.

6 april 1998

Nu finns nya PUNK-boken färdig, det vill säga den nationella kvalitetshandboken för distriktssköterske- och sjuksköterskeverksamheten. Det är en omarbetad och kompletterad version av gamla PUNK-boken, som kom för ett par år sedan.

Avsikten med PUNK-boken är att ge distriktssköterskor och kommunala sjuksköterskor en metod för hur de kan kvalitetssäkra sitt arbete.

– Målet är att få en bättre och kunskapsbaserad vård. Vi måste handla på en vetenskaplig grund, inte utifrån ett tyckande, säger Marianne Lidbrink, förbundsombudsman och ansvarig för PUNK-boken på Vårdförbundets kansli.

– Först när vi vet vad vi gör kan vi utvärdera det, och också komma till rätta med det vi gör fel.

I Socialstyrelsens författning om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (1996:24) betonas också det ansvar hälso- och sjukvårdens personal har för att ”fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten”, som det heter i portalparagrafen.

Nya ämnesområden
Nya PUNK-boken är utökad med sådana ämnesområden som är typiska för den kommunala vården. Egengranskningsinstrumenten för barnhälsovård, mottagning och hembesök samt hemsjukvård är kompletterade med vård och riktlinjer för bland annat fallskador, inkontinens, smärta och demensvård.

Varje ämnesområde är också uppdelat i olika nivåer. Vad gäller på nationell nivå? Vad gäller inom den förvaltning man arbetar, på den egna arbetsplatsen och sist men inte minst i mötet med den enskilda patienten?

Många har varit delaktiga i arbetet med den nya PUNK-boken, Marianne Lidbrink tror att det sammanlagt handlar om ett par hundra sjuksköterskor. Viktiga personer har varit medlemmarna i det nätverk av distriktssköterskor från alla lokala avdelningar som byggts upp för att främja användandet av PUNK-boken.

Fråga-svar-modell
PUNK-boken är uppbyggd enligt en fråga-svar-modell. Inom de olika ämnesområdena tar man upp viktiga frågor man bör ställa sig som sjuksköterska (eller läkare eller undersköterska, för den delen) i mötet med patienten. I handboken finns en del svar, men framför allt referenser till andra kunskapskällor.
Viktiga hjälpmedel som kompletterar PUNK-boken är VIPS-boken och KUPP-instrumentet (KUPP står för ”kvalitet ur patientens perspektiv”).

PUNK-handboken kostar 350 kronor. Den, liksom VIPS och KUPP, kan beställas hos Vårdförbundet Materialbeställning, telefon 08-14 78 00, fax
08-709 05 31. Beställningnumret för PUNK är 62 35 37, för VIPS 62 85 36 och för KUPP 62 85 38.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida