Kvinnohistoria

Kvinnohistoria

Arbete för livet. Kvinnor berättar om svenskt 1900-tal?Gunilla Carlstedt & Annika Forssén?Carlssons bokförlag 2018www.carlssonbokforlag.se?

5 februari 2019

Författarna är läkare och har forskat kring kvinnors liv och arbete sedan 1980-talet. Boken bygger på djupintervjuer med 20 kvinnor födda i början av förra seklet. Deras berättelser ger inblickar i ett Sverige där det var trångt, fattigt och ohygieniskt och där smittsamma sjukdomar tog många liv. En tid då läkare ansåg att unga flickor inte skulle ha någon kunskap om sina kroppar eller om sin sexualitet. Kvinnorna har starka minnen av graviditeter och förlossningar och av en nyinrättad mödravård där de inte alltid fick det stöd de behövt.

?De som kom ut i förvärvslivet mötte en strängt könsuppdelad arbetsmarknad där endast vårdande och fostrande yrken ansågs passande för medelklassens kvinnor.

?Berättelserna leder oss vidare in i ett Sverige med en växande offentlig sektor, kvinnolöner, långa arbetspass och knappast något att säga till om.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida