Kvinnoperspektiv

10 maj 1999

Författare Anna Wahl med flera
TitelIroni och sexualitet, Om ledarskap och kön
137 sidor   
Förlag Carlsson 1998
Cirkapris 212 kronor
ISBN 91-7203-808-X

På tv kan vi då och då möta Edina, huvudperson i serien ”Helt hysteriskt”. I ett av kapitlen i den här boken diskuteras Edina och hennes bästis Patsy och deras göranden och låtanden utifrån ett feministiskt perspektiv. Är tv-serien feministisk? frågar sig författaren Pia Höök och svarar jakande. Det finns flera skäl till det. Så här argumenterar hon bland annat: »Det vore fel att säga att serien handlar om kvinnliga relationer, eftersom detta i sig innebär positionering i förhållande till en norm – vanliga, eller allmängiltiga, relationer och kvinnliga. Det är därför mer rättvisande att säga att serien har kvinnor i centrum och handlar om relationer utifrån kvinnors tolkningsföreträde.« I ett annat kapitel görs motsvarande analys av Fay Weldons bok En hondjävuls liv och lustar. I övriga kapitel finns dels en teoretisk underbyggnad, dels belysning i praktiken av hur segregering på grund av kön fungerar.

Författare Lena Gerholm (red)
Titel Behag och begär. Kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och sexualitetens transformationer
180 sidor. 
Förlag Carlsson 1999
Cirkapris 232 kronor
ISBN 91-7203-817-9

Intresset för våra kroppar har ökat dramatiskt. Det gäller med olika utgångspunkter: hälsa, attraktionskraft, sexualitet. Författarna till den här boken har träffat unga kvinnor med olika kulturell bakgrund och intervjuat dem om deras förhållande till sina kroppar: syrianska (kristna) och muslimska invandrarkvinnor i Sverige, infödda svenskor, finska zigenare och slutligen västerländska kvinnor som gift sig med
egyptier och bosatt sig i Kairo. De diskuterar bland annat hur klädvanor som är naturliga och självklara i en kultur kan väcka upprörda känslor i andra – den muslimska slöjan och den zigenska kjolen i det
svenska samhället är två viktiga exempel.

Författare Renée Frangeur
Titel Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige.
392 sidor.
Förlag Arkiv 1998
Cirkapris 258 kronor 
ISBN 91-7924-120-4

1925 antog riksdagen den så kallade
behörighetslagen. Lagens innebörd var att den tillförsäkrade också kvinnor rätten att (med många undantag) inneha statliga tjänster – en motsvarande reglering hade gällt för män ända sedan riksdagen 1809. Men riksdagsbeslutet var allt annat än självklart och nästan genast startade en rörelse för att återigen inskränka kvinnors rätt till statliga tjänster. Samtidigt verkade andra krafter för att utöka kvinnors rättigheter också till den privata sektorn. På många håll var det inte bara praxis, utan också inskrivet i tjänstereglementena att kvinnor måste lämna sina arbeten när de gifte sig och/eller fick barn.
Den här doktorsavhandlingen beskriver den 15 år långa striden mellan dem som ville reservera arbetstillfällena för männen och dem som ville ge kvinnorna samma rättigheter som männen – och inte minst hur medelvägsmännen under den här perioden skiftade position. Avgörandet kom vid riksdagen 1939 då lagen om förbud mot avsked av kvinnor på grund av äktenskap, havandeskap eller barnsbörd antogs.

Författare Gunilla Carlstedt och Annika Forssén
Titel Mellan ansvar och makt.
318 sidor
Förlag Luleå tekniska universitet 1998.
Cirkapris 250 kronor
ISSN 1402-1544

I den här doktorsavhandlingen har författarna, båda läkare, intervjuat 20 kvinnor, födda på 1910- och 1920-talen om deras arbete, hälsa och ohälsa. Utgångspunkt är bland annat det förhållandet att många kvinnors liv och lidanden varit svåra att förstå med gängse medicinska referensramar. En orsak är att kvinnornas biologi och psyke rönt större uppmärksamhet än deras livsvillkor och arbete. Kvinnornas egna erfarenheter har ofta negligerats eller ifrågasatts när man bedömt hälsa och ohälsa.

 

Telefonnummer till förlagen
Arkiv
: 046-13 39 20
Carlsson förlag: 08-411 23 49
Luleå tekniska universitet: 0920-910 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida