Kvinnor kan behöva behandling tidigare än män

De nya biologiska läkemedlen mot reumatoid artrit sätts in efter objektiva kriterier. Men ny forskning visar att sjukdomen ofta upplevs som mer smärtsam av kvinnor än av män.

27 februari 2009

Därför bör den subjektiva upplevelsen av sjukdomen hos kvinnor beaktas i högre utsträckning än i dag, menar Ronald van Vollenhoven, docent och överläkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Han har genomfört en registerundersökning av cirka 900 reumatiker i Stockholm. Den visar att de objektiva sjukdomsmåtten som antal svullna leder och crp (snabbsänka) var identiska mellan könen vid tidpunkten för start av biologisk behandling.

Men när det gällde mer subjektiva mått som antal ömma leder eller den egna skattningen av smärtan i lederna hade kvinnorna högre värden än männen.

Resultatet visar alltså att det inte är fråga om någon diskriminering av kvinnor eftersom det är de objektiva måtten som ska vägleda behandlingen, men samtidigt pekar resultatet på att den synen kanske måste modifieras.

– Det är ju bra att läkarna fattar sina beslut utifrån objektiva faktorer, men samtidigt så behandlar vi ju inte patienter för att de ska få bra värden utan för att de ska må bättre. Därför är det rimligt att vi borde styras mer av den upplevelse en patient har av sin sjukdom, säger Ronald van Vollenhoven.

Det råder en viss förvirring kring mäns och kvinnors smärttålighet. Tvärtemot vad många tror så finns det gott om vetenskapliga belägg som visar att kvinnor, i snitt, upplever mer smärta än män vid samma fysiska stimulering. Kvinnor har alltså en lägre smärttröskel än män.

Men lika klart är det sedan att kvinnor klarar en kraftigare fysisk stimulering innan de upplever smärtan som outhärdlig jämfört med män. Därav förvirringen kring vem som är mest smärttålig.

– Kvinnor som har samma resultat på objektiva mått som män upplever mer smärta så de är egentligen mer berättigade till de här kraftiga behandlingarna än män, säger Ronald van Vollenhoven.

– Jag hoppas att den här studien kan bidra till att läkare ser på ett lite mer nyanserat sätt på dessa frågor. Att man fortsätter att använda objektiva mått, men samtidigt är lyhörd för de subjektiva värderingarna, säger han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida