Kvinnor kränkta i sjukvården

En doktorsavhandling som nyligen lades fram av sjuksköterskan Katarina Swahnberg visar att ungefär 15 procent av kvinnorna i hennes undersökningar har upplevt kränkande bemötande eller behandling i sjukvården.

17 juni 2003

En enkätstudie, som besvarats av 2 500 kvinnliga patienter vid tre olika stora sjukhus, visar att mellan 14 och 20 procent har upplevt kränkningar i sjukvården. En tredjedel av dem som upplever att de kränkts har också varit utsatta för någon typ av övergrepp i barndomen.

– Sedan tidigare vet man att upplevelser av kränkning från barndomen ökar risken för att man ska känna sig kränkt senare i livet. Det intressanta i min studie är att merparten, två tredjedelar av dem som blivit kränkta i sjukvården, inte har sådana erfarenheter, säger Katarina Swahnberg.

Olika grader av kränkning

Patienterna har fått ta ställning till tre olika grader av övergrepp i vården: mild, medel och grav form. Den milda formen beskrivs som att man någon gång i sjukvården känt sig kränkt eller grovt förnedrad, känt att någon utövat utpressning mot en eller inte visat respekt för ens åsikter ? på ett sådant sätt att du efteråt plågats eller störts av upplevelsen?

Den grova formen är att man varit med om att någon i sjukvården medvetet – som man uppfattat det – gjort en illa kroppsligt eller psykiskt, grovt skändat en eller utnyttjat ens kropp och ens underläge för eget syfte?

Bland de 14 till 20 procent som upplevt kränkande behandling är det relativt jämt fördelat mellan vilken grad av övergrepp som upplevts.

– Ingen av patienterna som svarat på enkäten undrar vad övergrepp i vården är. De förstår direkt vad som avses. Däremot blir sjukvårdspersonal upprörda och ställer sig frågande när de får höra att så många uppger sig ha blivit kränkta i vården.

För att skaffa mer kunskap om dessa kränkningar har en ny studie inletts.

– Jag ska djupintervjua de kränkta kvinnorna för att mer exakt få reda på vad det är för händelser i vården som kränkt dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida