Landsting och kommuner bör samverka

I regeringens vårbudget ökas statsbidragen till landsting och kommuner med fyra miljarder kronor per år från och med i år. Där finns bland annat 250 miljoner kronor i år och ytterligare 150 miljoner 1999 för ny- och ombyggnader i särskilda boendeformer.

*I äldrepropositionen, som regeringen presenterade samtidigt, föreslås dessutom:

*Att man ska se över förutsättningarna för gemensamma nämnder för landsting och kommuner, för att på det sättet få en bättre samverkan när det gäller hälso- och sjukvård och de uppgifter som utförs enligt socialtjänstlagen.

*Ett särskilt stimulansbidrag för fortbildning av arbetsledare inom äldreomsorgen: 80 miljoner kronor 1999, 70 miljoner år 2000 och 60 miljoner kronor år 2001.

*Särskilda bestämmelser i socialtjänstlagen som innebär att alla som är verksamma inom omsorgen för äldre eller funktionshindrade ska se till att enskilda får en god omvårdnad och trygga levnadsförhållanden. De ska också vara skyldiga att anmäla eventuella missförhållanden till socialnämnden eller annan ansvarig, vilka sedan utan dröjsmål måste vidta åtgärder.

*Ett bidrag på 90 miljoner kronor per år 1999–2001 för att stimulera nytänkande. Pengarna ska gå till försöksverksamheter i landsting och kommuner.

* Ett särskilt stimulansbidrag på 100 miljoner kronor per år 1999–2001 till kommunerna för att de tillsammans med anhöriga och frivilligorganisationer ska genomföra insatser för de anhöriga.

Trots att regeringen anser att det finns stor kunskap och erfarenhet hos de anställda, betonar den också hur viktigt det är att dessa får den utbildning som krävs för att klara de ökade krav som ställs inom vård- och omsorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida