Ledning och sjuksköterskorser olika på effektivitet

Operations- och anestesisjuksköterskor har en bild av vad begreppet effektivitet innebär, läkare och verksamhetsledning har en annan. Som en följd kan krav på ökad effektivitet felaktigt uppfattas som ett hot om ökad stress.

25 februari 2010

Som nyutbildad anestesisjuksköterska tyckte Erebouni Arakelian att arbetet på centraloperationen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala inte flöt tillräckligt effektivt. Hon noterade till exempel att personalen inte utnyttjade möjligheten att arbeta parallellt utan i stället väntade på varandra.??

Inom ramen för en magisteruppsats vid Uppsala universitet fick Erebouni Arakelian möjlighet att pröva sina idéer om ett nytt arbetssätt under två veckor. Förändringen gick ut på att när en operation närmade sig slutet gjorde en operationssjuksköterska i ordning instrument till nästkommande operation, samtidigt som en annan tog ut använda och smutsiga instrument från salen. På samma sätt började en anestesisjuksköterska rulla in en ny patient parallellt med att den nyopererade rullades ut. Tidigare gjordes dessa moment efter varandra.

Före förändringen intervjuades personalen om hur de kände inför att arbeta på nya sätt, rent generellt. ?

– Folk var negativa. Flera ansåg att de redan gjorde sitt bästa och att de inte kunde springa fortare än vad de redan gjorde, säger Erebouni Arakelian.

Men förändringen innebar en tidsbesparing på 17 minuter, och den är numera implementerad inom flera team på centraloperation. ?

– Resultatet skapade en attitydförändring och vilja hos personalen om att börja arbeta på nya sätt, säger Erebouni Arakelian.??

Själv började hon fundera på vad effektivitet egentligen innebär, och hur folk tolkar begreppet. Det är bakgrunden till att hon har gjort en intervjustudie med personal vid en operationsavdelning på ett länssjukhus i Sverige. Totalt intervjuades 21 personer hämtade ur sex personalkategorier: Anestesiläkare, kirurger, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, undersköterskor samt verksamhetsledning. Samtliga fick tala fritt efter öppna frågor. Huvudfrågan var: »Vad innebär effektivitet för dig?« och de intervjuade ombads att ge exempel ur sin vardag.?Samtliga svar skrevs ut och analyserades. Studien visar att det finns en rad olika sätt att uppfatta begreppet »effektivitet«. Det finns även tydliga mönster i hur olika personalkategorier uppfattar begreppet. ?

– Jag kunde se en skillnad i uppfattningar mellan ledningen och vanlig personal, som sjuksköterskor och undersköterskor, säger Erebouni Arakelian.

Chefer i verksamhetsledningen och läkare med större ansvar för produktionen beskrev effektivitet som att producera så mycket som möjligt per en viss tidsenhet.?

Men sjuksköterskor och undersköterskor betonade sin egen kunskap och erfarenhet när de beskrev begreppet. De kopplade effektiviteten till den egna kompetensen. En av dem ansåg till exempel att effektivitet är »när man ser vad som behöver göras och gör det som krävs för att förebygga problem«.

Studien slår fast att begreppsförvirringen kan vara ett skäl till att det är svårt att driva igenom förändringar inom sjukvården. Personalen kan uppfatta krav på höjd effektivitet som ett hot om ökad stress, vilket i så fall försvårar för den ledning som vill skapa nya rutiner. ??

– Om ledningen vill höja effektiviteten bör det första steget vara att definiera begreppet. Annars är det svårt att få alla att jobba mot samma mål, säger Erebouni Arakelian, som framhåller att ingen av de svarande har fel i sin uppfattning av begreppet.?

– Det finns ingen tydlig och gemensam definition av vad effektivitet innebär inom sjukvården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida