Legitimation på prov – ny sanktion från nyår

Hur många varningar kan man få innan legitimationen dras in? Ingen kan svara, men från årsskiftet kommer steget mellan de två sanktionerna att minska. Med de möjligheter till prövotid och interimistisk återkallelse av legitmation som då införs får Socialstyrelsen nya verktyg för sin tillsyn.

Att få en disciplinpåföljd från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd känns ofta förödande för den som drabbas. Men förutom de personliga påfrestningar det innebär medför en varning eller erinran ingenting. Arbetsgivaren bryr sig till exempel sällan om att en person prickats, det blir inte svårare att få ett nytt arbete, avancera, eller byta arbetsplats. Skulle samma person få ännu en varning så förändrar inte det situationen.

De disciplinpåföljder som finns är erinran och varning. Påföljderna ges enligt disciplinpåföljdslagens (1994:954) fjärde paragraf till den hälso- och sjukvårdspersonal som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör vad som åvilar honom eller henne enligt ett antal paragrafer (två, tre, fem, sju, åtta och nio) i åliggandelagen (1994:953) eller någon annan föreskrift av direkt betydelse för säkerheten i vården.

Men hur många varningar kan man samla på sig och ändå fortsätta arbeta som förut? Nyligen fick en barnmorska sin fjärde varning på fyra år (se sidan 54).

Två olika förfaranden
I disciplinpåföljdslagens sjunde paragraf stadgas att legitimation att utöva yrke inom hälso- och sjukvården får dras (förutom på grund av sjukdom eller liknande och på egen begäran) om  den legitimerade ”varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket”.
Utom i de fall då den enskilde själv begär att få sin legitimation indragen är det Socialstyrelsen som hos ansvarsnämnden begär återkallelse av legitimationer. Orsaken är då oftast missbruk av alkohol eller narkotika, psykisk sjukdom eller dom för stöld av narkotiska preparat.

Formellt sätt är alltså disciplinpåföljd och återkallelse av legitimation två helt olika förfaranden. Men någonstans möts de. Den som får ideliga varningar för att inte ha fullgjort sina åligganden måste till slut anses grovt oskicklig eller uppenbart olämplig. Att bedöma när gränsen är nådd är emellertid en grannlaga uppgift, för en indragen legitimation innebär ju i praktiken samtidigt ett yrkesförbud.

Treårig prövotid
Hittills har steget varit stort mellan varning och indragen legitimation och många har efterlyst sanktionsmöjligheter däremellan. Sådana kommer från den 1 januari 1999, då den nya lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531) börjar gälla. Då införs nämligen en möjlighet för HSAN att besluta om en treårig prövotid för fortsatt behörighet för den som varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke.

Upprepade varningar kan då komma att bedömas som sådan grov oskicklighet, beroende på vilka skälen är till varningarna, men det kan också räcka med en enstaka allvarlig felhandling. Förseelsen eller beteendet ska vara så allvarligt att det gränsar till återkallelse av legitimationen och deslegitimering ska också automatiskt bli aktuell om en ny förseelse inträffar under prövotiden. (Prövotid ska också den kunna få som genom grov brottslighet eller på annat allvarligt sätt visat sig olämplig, eller på grund av missbruk eller sjukdom bedöms inte kunna
sköta sitt yrke tillfredsställande så länge till.)

Socialstyrelsen kan dock inte genast efter nyår anmäla de personer till HSAN som fått flera varningar och yrka prövotid för dem. De legitimerade måste dra på sig nya förseelser, men då kan gamla varningar tillsammans med det nyinträffade motivera en prövotid – eller interimistisk indragning i väntan på slutgiltig återkallelse av legitimationen, som är en annan ny sanktionsmöjlighet efter nyår.

Få med flera varningar
Ansvarsnämndens beslut om disciplinpåföljder förs ut både till Socialstyrelsens tillsynsstab och till alla de regionala tillsynsenheterna. Något dataregister över vilka personer som fått disciplinpåföljd finns inte. Däremot har Socialstyrelsens tillsynsstab särskilda pärmar där man sätter in beslut om både påföljder från HSAN och brottmålsdomar (I den mån de sänts in. Bristen på insända domar har fått Socialstyrelsen att påminna Domstolsverket om skyldigheten att vid vissa domar underrätta styrelsen). De sätts in i bokstavsordning, så där borde det gå lätt att se när någon samlat på sig många beslut.

Dessutom har Socialstyrelsen tillgång till HSANs dataregister där man kan söka på namn och se om en person som utreds har fått någon disciplinpåföljd tidigare, och i så fall varför.

Hur många legitimerade är det då som dragit på sig flera varningar? Ytterst få, inte fler än att vi kan hålla reda på dem, uppger man både på Socialstyrelsen centralt och på de regionala tillsynsenheterna, och på HSAN, men någon siffra kan ingen ge.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida