Lyckat opinionsbildningsarbete

5 november 2001

Ett långvarigt opinionsbildningsarbete har burit frukt. Det är, menar i alla fall Roland Spånt, chefsekonom på tco, förklaringen till att Vårdförbundets medlemmar under den senaste femårsperioden haft en bättre löneutveckling än de flesta.

Enligt Landstingsförbundets rapport Landstingens ekonomi, som publicerades i maj, ökade lönerna för Vårdförbundets medlemmar med 35 procent under åren 1994–2000. Detta ska jämföras med löneökningarna för de landstingsanställda i genomsnitt (28 procent) och totalt för alla anställda i landet (knappt 30 procent).

– Opinionsbildningsarbetet har pågått i minst 15 år och så småningom lett till att andra yrkesgrupper tyckt att sjuksköterskor är undervärderade. Och att folk i allmänhet tycker att de ska ha bättre betalt, säger Roland Spånt.

Han tror också att den uppmärksamhet som diskrimineringsfallen i Arbetsdomstolen fått har bidragit till en större förförståelse för sjuksköterskornas höjda löner.

Marknadskrafterna har förstås en stor betydelse. Det kan man se i Norge, men också i usa. Där har lönerna höjts måttligt, då en del av den ökade efterfrågan kunnat tillgodoses av invandrade sjuksköterskor från Puerto Rico och Asien.

Kan det hända i Sverige? Kanske om de baltiska och östeuropeiska länderna kommer med i eu och det relativt sett höga löneläget hos oss lockar sjuksköterskor och andra att ta jobb i Sverige.

Till löneökningarna bidrar också att landsting och kommuner faktiskt har fått bättre ekonomi de senaste åren.

Kommer den goda löneutvecklingen att fortsätta? I Landstingens ekonomi skriver man att »risken för en snabbare [löne]
utveckling är […] påtaglig mot bakgrund av den bristsituation som råder för vissa personalkategorier inom vården«.

Men var ska de ta’t? I en ny prognos varnar Kommunförbundet för obalansen mellan kommunernas vikande ekonomi och de krav på högre löner som personalbrist och behov av högre kompetens medför. Kommunförbundet vill att kommunernas skattebas breddas och att statsbidragen ökas. Måhända ställs stat, kommuner och landsting inför större utmaningar än vi hittills trott:

– Det handlar kanske om att välja mellan barnomsorg eller barnbidrag, säger Anders Johnsson på Kommunförbundets finansavdelning.

Eller mellan äldrevård eller pensioner?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida