Infektionssjukdomar

Malaria svårare att utrota än vad forskarna trott

Malaria svårare att utrota än vad forskarna trott
I takt med att nya metoder införts för att bekämpa malaria har malariamyggan ändrat beteende. Förr stack den sina offer inomhus, nu ger den sig på människor utomhus.

Genom intensiva insatser lyckades man på bara 15 år halvera utbredningen av malaria i världen. I Zanzibar har smittspridningen minskat med hela 96 procent. Men nu har myggorna ändrat beteende och parasiterna blivit svårare att upptäcka.

22 januari 2019

Det visar en studie som i dag publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMC Medicine. Studien har letts av Anders Björkman, senior professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska institutet i Solna.

I artikeln beskrivs hur man vid millenieskiftet satsade stora resurser för att minska utbredningen av malaria i världen. Med nya läkemedel, impregnerade myggnät och besprutningar mot malariamyggor inomhus lyckades man fram till 2015 halvera spridningen.

I öriket Zanzibar utanför Tanzanias kust i Östafrika har insatserna för de 1,4 miljoner människor som bor där lett till att malaria minskat med hela 96 procent. Detta tack vare insatser av Anders Björkmans forskargrupp i samarbete med Zanzibar malaria control programme.

– I Zanzibar har vi använt oss av de verktyg och strategier som finns tillgängliga på ett fullödigare sätt än allmänt. Och så fort ett malariafall upptäckts har vi gjort en epidemiologisk kartläggning i de närmaste hushållen kring patienten. Vi har massbehandlat dem som bor i de malariadrabbade husen och kringliggande hus, säger Anders Björkman till Vårdfokus.

.

Han menar att resultaten i Zanzibar visar att man med existerande verktyg och resurser kan nå betydligt längre i bekämpningen av malaria än vad man gjort hittills i övriga Afrika.

Minskad barnadödlighet

Bekämpningen av malaria har bland annat lett till att barnadödligheten minskat med över 70 procent i Zanzibar. Det är något som överraskat forskarna, då man tidigare trott att endast 20 procent av barnadödligheten i Afrika har ett samband med sjukdomen. 

Förklaringen till den dramatiska minskningen tros vara att sjukdomen ger en större och mer kronisk påverkan på barnens allmäntillstånd än man tidigare anat. Bland annat genom en minskad motståndskraft mot övriga sjukdomar, hela vägen upp i skolåldern.

Ändrat beteende

Sedan 2015 har den positiva utvecklingen vad gäller bekämpningen av malaria avstannat. Inte ens i Zanzibar har man lyckats utrota sjukdomen helt. I artikeln i BMC Medicine förklarar forskarna varför.

  • Malariamyggorna har i takt med att bekämpningen ökat ändrat beteende. Medan den tidigare angrep människor inomhus sticker den numera sina offer utomhus.
  • Myggan har också utvecklat en viss resistens mot dagens myggmedel.
  • Parasiter som inte ger symtom direkt är svåra att upptäcka och diagnostisera. Därmed behandlas de heller inte, vilket gör att de kan fortsätt att infektera människor. 

– Nu behöver vi utveckla nya strategier för att övervinna detta om vi ska nå det uppsatta målet att utrota malarian från Zanzibar, ett arbete som kan bli en modell för hela Afrika, säger Anders Björkman.

Han nämner två viktiga utmaningar, varav den ena är att komma på ett sätt att fånga och ta död på myggorna utomhus. Den andra är att massbehandla även friska som kanske bär på låggradigt aggressiva parasiter.

Studien i BMC Medicine: From high to low malaria transmission in Zanzibar – challenges and opportunities to achieve elimination.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida