Målet: en patient – en journal

Nu drar alla åt samma håll. Regeringen, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna delar visionen om en enda datoriserad journal för varje patient.

Så här ser visionen ut: Oavsett om patienten ena dagen vårdas i Haparanda och nästa i Ystad ska journalen utgå från patienten, inte som i dag från de vårdande enheterna. Det spelar ingen roll om vården är privat, landstingsdriven eller sker i kommunens regi.

Remissvar, provsvar, röntgenutlåtanden och andra dokument som i dag har en benägenhet att »försvinna« när de behövs som bäst finns samlade på en och samma plats, liksom en gemensam och aktuell läkemedelslista.

Patienten får själv tillgång till en samlad bild av sin hälsa och sjukdomshistoria.

Mycket av den tid som i dag läggs på att dubbeldokumentera uppgifter kan användas till att vårda patienten. Som det ser ut i dag kan läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter på en och samma avdelning ägna åtskillig tid åt att dokumentera i stort sett samma basuppgifter om patienten i var sitt dokument. Ändå är det inte säkert att dessa uppgifter finns tillgängliga den dag patienten överförs till en annan vårdform eller söker vård någon annanstans.

Risken varje gång en ny journal upprättas är att information som är viktig för den fortsatta vården, exempelvis allergier och läkemedel, inte kommer med i den nya journalen. Med en gemensam journal skulle var och en i princip bara behöva fylla på med nytillkommen information.

– Det hindrar inte att exempelvis sjuksköterskorna fortsätter med sina omvårdnadsdokumentationer. Det viktiga är att de slipper lägga kraft på att upprepa information som andra redan har dokumenterat en gång, säger Birgitta Eriksson vid Socialstyrelsen.

Hon leder ett projekt med siktet inställt på en patient – en journal.

– Hindren är många och det lär dröja innan visionen blir verklighet. Det kommer nog att ta minst 10-15 år innan vi får se en nationell lösning med en helt samordnad och rationell dokumentation som följer patienten livet ut.

Projektet som Birgitta Eriksson driver har samlat experter i ett kunskapsnätverk. Det är ett av de åtta kunskapsnätverken inom ramen för jätteprojektet Info vu, som ska ge bättre informationsförsörjning och verksamhetsuppföljning inom vård och omsorg. Socialstyrelsen tillsammans med Landstings- och Kommunförbunden driver Info vu på regeringens uppdrag.

Regeringen ser det nu som självklart med datoriserade journaler. I ett nytillkommet tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om nationella kvalitetsregister understryker regeringen att utredaren fortsättningsvis ska utgå från att all journalhantering i framtiden ska vara elektronisk. Även formerna för den enskilde patientens möjligheter att ta del av uppgifter om sig själv via Internet ska utredas. Här har även 24-timmarsdelegationen en viktig uppgift – att få kommunikationen mellan vårdgivaren och den enskilda individen att fungera optimalt med hjälp av elektroniska tjänster.

JA till en samordnad journal säger:
Regeringen
Socialstyrelsen
Landstingen
Kommunerna
Vårdförbundet
Läkarförbundet

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida