Många försök att höja kvinnolöner

På många håll i Kanada och USA har man prövat olika vägar för att komma tillrätta med könsbunden lönediskriminering. Men nu handlar det mest om att överhuvudtaget behålla jobben.

11 augusti 1997

Även om The Pay Equity Legislation i Ontario kom tidigt och var unik genom att omfatta både offentliga och privata arbetsplatser, är den ingalunda det enda exemplet på hur man försöker åstadkomma könsneutral lönesättning. I den amerikanska tidskriften Visual Resources (6/1990) listas en rad exempel från USA och Kanada.

Man har försökt förändra lönebildningen i riktning mot större jämställdhet genom förhandlingar i delstaten New York och i städerna San Jose och Los Angeles i Kalifornien, genom agitation av intressegrupper i städerna Philadelphia och San Francisco samt i Montgomery County i Maryland, genom arbetsgivarinitiativ i Rockland County i New York, genom lagstiftning  i – förutom Ontario – den kanadensiska provinsen Manitoba och delstaten Minnesota i USA samt genom rättsliga processer i San Jose i Kalifornien och i delstaten Washington.

Senare har också fler provinser i Kanada stiftat lagar mot könsdiskriminerande lönesättning, nämligen Nova Scotia och Prince Edward Island. Men, sägs i ett informationshäfte från Canadian Nurses Association från i fjol, när sjukvården brottas med stora ekonomiska problem har lönefrågorna blivit mindre viktiga. Aktiviteterna för likalön för likvärdigt arbete har minskat dramatiskt i Manitoba och Prince Edwards Island.

I Ontario har provinsparlamentet dessutom ändrat i lagen så att det blivit svårare driva likalönefrågorna. Det är inte längre möjligt att jämföra löneläget på en arbetsplats med löneläget på en annan och jämförbar. Jämförelserna begränsas nu till att bara gälla den egna arbetsplatsen, vilket kan göra det omöjligt att ens göra en lönejämförelse på en arbetsplats med bara kvinnor.

Mellan 1974 och 1995 ökade sjuksköterskornas löneläge i Kanada successivt, åtminstone delvis som ett resultat av kollektiva avtalsförhandlingar (sjuksköterskor på arbetsplatser som inte har kollektivavtal har lägre lön än de som har kollektivavtal). Men 1995 kom ett trendbrott när det gäller löneskillnaden mellan män och kvinnor. För första gången på trettio år ökade löneklyftan igen.

1995 låg grundlönen för en heltidsarbetande sjuksköterska i Kanada på mellan 36 685 och 45 000 kanadensiska dollar per år (en dollar kostade omkring 5:75 svenska kronor i juli 1997). Ersättning för övertid och arbete på obekväm tid tillkommer.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida