Med sjuksköterskor blir rapporteringen av biverkningar bättre

Trots en skyldighet att rapportera misstankar om läkemedelsbiverkningar kommer få anmälningar in till Läkemedelsverket. Men en ny avhandling visar att rapporteringen ökar om sjuksköterskor engageras i arbetet och en specialutbildning är på gång.

Många läkemedel ger biverkningar och oönskade effekter och en hel del leder till inläggningar på sjukhus och ökade utgifter för vård och sjukskrivningar. Men de flesta läkemedelsbiverkningar rapporteras aldrig ? även om de är allvarliga eller till och med dödliga.

Martin Bäckström är specialistsjuksköterska i klinisk farmakologi med särskild inriktning mot biverkningsövervakning och arbetar på Läkemedelsverkets lokala biverkningscentrum i Umeå. Han har för sin avhandling i klinisk farmakologi studerat rapportsituationen i Sveriges fyra nordligaste länm Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland.

Biverkningsrapporteringen därifrån har länge ansetts ligga på en acceptabel nivå. Men det visade sig att bara 15 av 100 fall som inträffar i de fyra länen rapporteras. Och även där låter man bli att rapportera allvarliga biverkningar.

Norrlands universitetssjukhus

– Den som ser eller misstänker biverkningar är skyldig att rapportera till Läkemedelsverket. Men reglerna misstolkas. Mina undersökningar visar till exempel att det främsta skälet till att inte rapportera är att den allvarliga biverkan som man observerar redan är känd, säger Martin Bäckström.

Andra anledningar till att många läkare låter bli att rapportera är bristande intresse, tidsbrist, hög arbetsbelastning och prioritering av andra arbetsuppgifter. Läkarnas rapporteringar kallas spontanrapportering och är ? trots det stora mörkertalet – ett av de mest effektiva sätten att upptäcka nya och allvarliga biverkningar.

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå får sjuksköterskor sedan ett par år tillbaka speciell utbildning i biverkningsrapportering och Martin Bäckström visar i sin avhandling att det har lett till att antalet rapporter har ökat.

Försumbar utbildning

– Läkarna är inte lika nära patienterna och ofta är det sjuksköterskorna som uppmärksammar läkarna på patientproblem som kan ha samband med läkemedelsintag. Men i dag kan sjuksköterskor i gemen för lite för att kunna rapportera. Den kunskap utbildningarna ger är försumbar. Därför planerar Läkemedelsverket som bäst en skräddarsydd utbildning tänkt för sjuksköterskor i vissa nyckelpositioner.

Martin Bäckström påpekar att avsikten inte är att sjuksköterskorna ska ta över läkarnas rapportering utan komplettera den. Båda yrkesgruppernas fackförbund är införstådda med Läkemedelsverkets satsning.

– Utan rapporter har vi inga möjligheter att få reda på hur vanlig en viss biverkan är. Mer kunskap, också om sällsynta biverkningar, kan leda till att läkemedlens säkerhet ökar och på sikt ger en mer rationell och patientvänlig användning av läkemedel, säger Martin Bäckström.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida