Medanalys VD slipper åtal

I början av januari beslöt åklagare Ann Bränndström i Göteborg att lägga ner förundersökningen mot Medanalys VD Lennart Ransnäs. Men ansvarsprövningen fortsätter.

Det var i samband med Socialstyrelsens tillslag mot laboratorieföretaget Medanalys (2.3.95) som polisanmälan gjordes. Socialstyrelsen ansåg sig ha hittat åtskilliga fall av överdebiteringar och förfalskade provsvar, och därmed risker för patienters liv och hälsa. I sin egenskap av tillsynsmyndighet över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal var det Socialsstyrelsens skyldighet att polisanmäla (företagets vd Lennart Ransnäs är ju legitimerad läkare).

Brottsrubriceringen stannade vid misstanke om bedrägeribrott, undertryckande av urkund och framkallande av fara för annan, något som måste kunna bevisas i konkreta fall.

Långvarig utredning
Det material Socialstyrelsen beslagtog var mycket omfattande och den del av utredningen som gällde överdebiteringar drog ut på tiden. Utredarna gick nämligen in och jämförde alla beställda analyser som inregistrerats på Medanalys som beställda från varje enskild läkarmottagning med de räkningar som skickats till huvudmännen.

Först i höstas fick åklagaren tillgång till allt det underlag som Socialstyrelsen stödde sina brottsmisstankar på.

Medan åklagaren utredde drog Socialstyrelsen tillbaka misstanken om framkallande av fara för annan. Det gjordes sedan verkets egen advokat hittat en prejudicerande dom i Högsta domstolen (HD) där en läkare som utsatt sin patient för livsfara friades eftersom en passerande kollega hade lyckats rädda patientens liv. HD ansåg att eftersom kollegan ingrep hade det egentligen inte varit fråga om livsfara och frikände därför.

Socialstyrelsen kunde inte bevisa att någon patient verkligen kommit till skada på grund av Medanalys agerande och valde därför att dra tillbaka den punkten i sin anmälan sedan prejudikatet hittats. 

Åklagaren Ann Bränndström ansåg inte att det insamlade bevismaterialet räckte för att gå vidare till rättegång. Att förundersökningen är nedlagd betyder dock inte att Lennart Ransnäs är friad/rentvådd. För att han ska kunna bli det krävs att ärendet prövats i domstol.

Tvingades till konkurs
Knappt en vecka efter Socialstyrelsens tillslag mot Medanalys gick företaget i konkurs (8.3.95). Konkursförvaltaren hävdar att konkursen helt och hållet är en följd av Socialstyrelsens tillslag och har därför stämt staten. Redan före tillslaget låg det dock inte mindre än 20 ansökningar om betalningsförelägganden mot företaget hos kronofogden. Fjorton av dem hade redan gått till förelägganden. De sammanlagda kraven uppgick till 1,3 miljoner kronor.

Enligt Socialstyrelsen var hyran för företagets lokal i Västra Frölunda obetald sedan första juli 1994, lokalen inne i centrala Göteborg var obetald sedan första december, och för lokalen på Sabbatsberg och de 17 lokala labben i Stockholm som Medanalys tog över i oktober 1994 hade det inte betalats någon hyra alls.

Till jul samma år fick de anställda ingen lön, först efter fackliga påtryckningar betalades den ut efter jul. Som motivering till förseningen angavs penningbrist. Januarilönen var också försenad. Till det kommer att den tionde november 1994 var senaste gången företaget betalat skatteuppbörd. Skatteverket förmåddes dock avstå från restföring med motiveringen att det skulle skada pågående försäljningsförhandlingar.

Felaktig grund
I mitten av januari beslöt tingsrätten att inte ta upp konkursförvaltarens yrkande om skadeståndsskyldighet till prövning. Tingsrätten ansåg att han stämt staten på felaktig grund. Beslutet innebar också att konkursboet ska ersätta statens rättegångskostnader.

Konkursförvaltaren kan överklaga tingsrättens beslut. Han kan också stämma staten på nytt med ett preciserat skadeståndskrav och ett mer omfattande utredningsmaterial eftersom det hittills framlagda inte övertygade tingsrätten.  

Parallellt med arbetet med att ta fram underlaget till sin polisanmälan pågick den utredning som ledde till att Socialstyrelsen i februari 1996 lämnade in en begäran att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) ska dra in Lennart Ransnäs läkarlegitimation.

Den processen har ingenting med åklagarens beslut i Göteborg att göra och har pågått parallellt med åklagarens utredning.

Ett delbeslut ligger i Kammarrätten sedan ansvarsnämnden avslagit Lennart Ransnäs anklagelser om jäv och hans krav att Socialstyrelsens anmälan mot honom ska avvisas (se Vårdfacket 11/96).

Men det är olika saker som prövas i ansvarsnämnden respektive av åklagaren och regelsystemen är inte de samma. I ansvarsnämnden begär Socialstyrelsen delegitimering av Lennart Ransnäs på grund av bristande yrkesansvar och grov oskicklighet. Hos åklagaren handlade det om misstankar om brottslig verksamhet.

I väntan på Kammarrättens beslut vilar ansvarsnämndens utredningsarbete. Men sen går processen vidare.

Tillägg i lagen
”Fallet Medanalys” har vid sidan av den rättsliga prövningen fått avsevärda återverkningar för hälso- och sjukvården. Landstingen har insett att det inte går att göra upphandlingar utan att verkligen sätta sig in i vad som ska upphandlas. Ett tillägg har gjorts i Hälso- och sjukvårdslagen som innebär att Socialstyrelsen numera har tillsyn över all sjukvårdsverksamhet och all sjukvårdspersonal oavsett om verksamheten är privat eller offentlig.

Åliggandelagen har fått ett tillägg och tillsynslagen har ersatts av Nya tillsynslagen där ett tillägg om laboratorier gjorts i Lex Maria som sedan plockats in i lagen.

Socialstyrelsen har kommit med nya allmänna råd om kvalitetssäkring (SOSFS 1996:24) och allmänna råd om avvikelsehantering (SOSFS 1996:23) som båda har särskilda stycken om laboratorieverksamhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida