Medicinsk etik

8 september 1997

Författare Holsten Fagerberg, Erwin Bischofberger, Lars Jacobsson, Gunilla Lindmark
Titel Medicinsk etik och människosyn
384 sidor
Förlag Liber 1997 (Fjärde omarbetade upplagan).
Cirkapris 338 kronor
ISBN 91-47-04842-5

Hur ska man förhålla sig till genteknikens möjligheter, organdonation, assisterad befruktning och prioriteringar i vården? Var går gränsen mellan självbestämmande och tvång? Många och svåra är de medicinsk-etiska frågorna i dagens sjukvård och det finns inte alltid ett handlande som är absolut rätt.

Omständigheterna kring varje enskild situation avgör hur man bör handla. Besluten i vården fattas på fakta och i enlighet med vetenskap och medicinsk praxis. Men enbart fakta kan inte leda till beslut, säger författarna. I varje beslut ingår värderingar och normer – exempelvis får inte patienten utsättas för onödigt lidande eller smärta. Av bokens fyra författare är två etiker och två läkare.

Gemensamt är den etiska normteori de utgår från i sitt resonemang kring etiska problemställningar i vården. I en rad exempel och fallstudier ger de exempel på hur de resonerar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida