Medlemmarna är på väg mot år 2007

Medlemmarna stärker sin ställning som professionella yrkesutövare och aktiva fackliga medlemmar i förbundsrådets vision.

10 mars 1997

Om tio år är Vårdförbundet SHSTFs medlemmar en professionell och vetenskapligt förankrad yrkesgrupp inom sina respektive verksamhetsområden. De finns på ledande poster inom vårdorganisationen. De är aktiva medlemmar i förbundet.

Dit är medlemmarna på väg nu. Det hoppas förbundsstyrelsen, som tagit initiativ till att starta just ”På Väg”-projektet. Under tiden fram till kongressen i höst ska formuleringarna diskuteras och åsikterna brytas. På kongressen i november ska allt vara klart; där ska sjuksköterskan, barnmorskan och den biomedicinska analytikern av år 2007 beskrivas i ett dokument som ersätter den programförklaring som finns i det nuvarande Manifest.

Tankemagnet
Som en tankemagnet ska bilden av den framgångsrika sjuksköterskan, barnmorskan och biomedicinska analytikern fungera. Där finns målet, vilken väg de väljer för att nå dit är, om inte ointressant så i alla fall mindre viktigt.

De inledande exemplen på målsättningar är plockade ur ett underlag som presenterades för förbundsrådet (som består av förbundsstyrelsen och ordföranden i varje avdelning eller dennas ersättare) i februari. Med ledning av den diskussion rådet förde kring formuleringarna kommer På Väg-gruppen att putsa på dem och sedan sprida dem i organisationen för fortsatt diskussion.

På På Väg-gruppen har förbundsstyrelsen också lagt uppgiften att ta fram underlag för diskussionen om offentligt eller privat, det vill säga om Vårdförbundet SHSTF ska fortsätta att hävda att vården till övervägande del ska drivas i offentligt regi, eller följa förbundsstyrelsens förslag till den senaste kongressen och slopa det kravet.

Det underlag som diskuterades på förbundsrådet är i huvudsak inriktat på medlemmen som professionell yrkesutövare. Ingången är att Vårdförbundet SHSTFs medlemmar är professionella och har en vetenskaplig förankring inom respektive kunskapsområde. Medlemmen har inflytande över sin egen utveckling i arbete och sin löneutveckling. Hon arbetar aktivt med kvalitetsutveckling, tar tillvara forskningsresultat och sätter patientens vård och säkerhet i centrum.

Omvårdnad och biomedicinsk laboratorievetenskap är 2007 egna universitetsämnen med egna institutioner och professorer. Det finns också i den vanliga verksamheten karriärmöjligheter som bygger på utveckling och forskning samt yrkesutövning. Sambandet mellan egen yrkesutveckling och lön är tydligt.

Lika rätt till vård
Alla har lika rätt till sjukvård, oavsett ras, religion, politisk uppfattning, ålder, bosättningsort eller ekonomi. Vården finansieras via skatten och den demokratiska insynen för medborgarna garanteras genom politisk styrning av verksamheten oavsett vem som producerar den. Mest resurser satsas på de områden där behoven är störst.

I underlaget finns också avsnitt som handlar om Vårdförbundet SHSTFs roll i medlemmens tillvaro. De beskriver ett förbund med aktiva medlemmar och med en tydlig identitet som yrkesförbund. Men på förbundsrådet blev det ändå en diskussion om de formuleringar som fanns var tillräckligt kraftfulla.

– Organisationen är tvåbent, sa en ledamot och önskade sig att det fackliga benet skulle få större utrymme, vid sidan av det yrkesmässiga.

I diskussionen på förbundsrådet togs också några ytterligare aspekter upp, till exempel de etiska problemen och kvalitetsfrågorna.

Offentligt eller privat?
Naturligtvis diskuterades också om vården ska vara offentligt eller privat driven. Frågan har två dimensioner: är det viktigt att vården inte bara finansieras utan också produceras inom den offentliga sektorns ram och ska vård bedrivas i vinstdrivande företag eller i någon form av icke-vinstdrivande stiftelser, såsom är fallet i bland annat Nederländerna?

Den frågan fick På Väg-gruppen tillbaka att fundera över – liksom resten av formuleringarna i den tänkta visionen. I mitten av mars ska arbetsgruppen lämna ifrån sig ett förslag, som sedan går vidare till förbundsstyrelsen och ut till diskussion bland Vårdförbundet SHSTFs medlemmar.


Fotnot:
I På Väg-gruppen ingår följande ledamöter: Anna-Karin Eklund, Gävleborg, Barbro Knopp Johlander, Jönköping, Berit Larsson, Kristianstad, Liselotte Brunnberg, Blekinge, Anita Kristiansson, Västerbotten, Kajsa Björklund, Värmland, Lena Torstensson, Skaraborg, Åsa Berglund, Stockholm, samt förbundsordförande Eva Fernvall. I arbetet deltar också Kristina Malm Janson, Inger Karlsson och Marianne Lidbrink från centrala kansliet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida