Medlingsinstitut sätts ur spel med nytt avtal

Genom ett eget förhandlingsavtal vill Vårdförbundet och övriga parter i landsting och kommuner undvika risken för statlig tvångsmedling.

Nu finns ett förslag till avtal som är framförhandlat av alla parter i landsting och kommuner, utom Läkarförbundet. Meningen är att det ska finnas registrerat hos Medlingsinstitutet den 1 juni och därmed vara giltigt för bland annat Vårdförbundet. Förbundsstyrelsen sa i april preliminärt ja till förslaget.

Utgångspunkten är att nya avtal om löner och anställningsvillkor ska vara klara innan de gamla går ut, något som Vårdförbundet i år klarade för första gången någonsin.

I avtalsförslaget sägs att förhandlingarna ska inledas tre månader innan det gamla avtalet slutar gälla, genom att parterna då lämnar sina yrkanden och bud. Om parterna kommer överens om annat kan man frångå tremånaderskravet, till exempel för att det blivit förseningar i förhandlingarna på andra områden.

Om man inte kommit överens när den gamla avtalsperioden tagit slut ska parterna tillsammans utse en medlare. Denne får på eget initiativ ge en part i uppdrag att utreda eller precisera enskilda förhandlingsfrågor, lägga egna förslag till lösningar samt skjuta upp varslade stridsåtgärder upp till 14 kalenderdagar. Om någon tänker varsla om stridsåtgärd, till exempel strejk eller övertidsblockad, ska varslet lämnas till både motparten och medlaren minst 14 dagar innan. Man får dock inte lämna något varsel om stridsåtgärd eller inleda någon stridsåtgärd sedan medling begärts eller medan medling pågår.

Till sist sägs att rätten till retroaktiv lön försvinner om ett fackförbund inleder en stridsåtgärd.

Förhandlingarna om en ny förhandlingsordning har pågått under tre år, sedan Metall, Industritjänstemannaförbundet sif och Civilingenjörsförbundet tillsammans med sin motpart kom överens om ett liknande avtal. Genom ett eget avtal kan parterna undvika den typ av statlig tvångsmedling som ingår i det beslut om Medlingsinstitut som riksdagen fattade i mitten av mars.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida