Mer än vackra ord

Så har då sommaren äntligen kommit, och jag längtar verkligen ut på landet! Det har varit en intensiv vår med väldigt mycket arbete, och än är det för tidigt att dra sig undan och läsa kriminalromaner i hängmattan. Så småningom blir det lite semester, då får jag ägna mig åt läsning och trädgård.

Den svenska hälso- och sjukvårdspolitiken har inte heller tagit semester. Bland annat ska, enligt planerna, socialminister Lars Engqvist i dagarna presentera sin utlovade nationella handlingsplan för sjukvården. Då får vi veta hur regeringens satsning på primärvård, äldrevård och psykiatri ska genomföras i praktiken.

Vårdförbundet är en aktiv aktör i den svenska hälso- och sjukvårdsdebatten, vi är med och delar med oss av vår kunskap och våra synpunkter där sjukvårdsfrågor diskuteras och där besluten fattas. Och självklart har vi gjort en hel del även när det gäller att försöka påverka utformningen av den nationella handlingsplanen, särskilt när det gäller satsningen på primärvården.

Till den primärvårdskonferens, som socialdepartementet inbjöd till i december förra året, arbetade förbundet fram en plan för primärvården. Resultatet blev skriften Öppet och nära, som vi spred inom förbundet, till regeringen och till flera av hälso- och sjukvårdens olika aktörer. I Öppet och nära beskriver vi hur primärvården fungerar i dag och vilka konkreta åtgärder som vi anser behövs för att förbättra den.

Vi pekar bland annat på behovet av fler driftsformer, fler olika slags vårdutövare, så att vi får ett bredare utbud av tjänster, som till exempel förebyggande och uppsökande arbete, telefonrådgivning och teamsamverkan. Därmed ökar valmöjligheterna för patienterna och vi får fler utvecklingsvägar för professionerna. Vi betonar även behovet av ökad tillgänglighet genom generösare öppettider. 

Att primärvården verkligen utvecklas är av väldigt stor betydelse för Vårdförbundets yrkesgrupper, både när det gäller forskningen och det kliniska arbetet. Primärvårdens patienter behöver oss och den kunskap och kompetens som vi har.

I dag har den vård som finns närmast människorna allvarliga brister när det gäller tillgängligheten till, och utbudet av, den vård som erbjuds. Den motsvarar inte befolkningens behov. Människor söker sig därför till sjukhusens akutmottagningar trots att de inte är i behov av avancerad akutsjukvård. Men med till exempel utökade öppettider och fler barnmorskor, sjukgymnaster, läkare, sjukgymnaster och psykologer, med flera som driver egen verksamhet i primärvården, kan sjukhusvården avlastas.

Om vården utformas och planeras utifrån patienterna och deras olika behov, skulle det bli tydligt hur mycket, och vilken slags, kunskap och kompetens som behövs – och när den behövs. Därmed blir också formerna för hur vårdens yrkesgrupper ska samverka tydliga av sig själva.

Vi i Vårdförbundet förväntar oss självklart att socialministerns primärvårdssatsning är genomtänkt, att den verkligen står för nytänkande och för konkreta förändringar som är förankrade i verkligheten. Och min uppfattning är att Lars Engqvist har den ambitionen. I socialdepartementets lagförslag som ska förhindra landstingen att sälja akutsjukhus till privata företag med vinstutdelning betonas behovet av att landstingen, i stället för att i första hand sälja ut sjukhus, ser till att knyta fler olika vårdgivare till primärvården.

Vårdförbundet stöder socialdepartementets lagförslag. För i och med att departementet, med Lars Engqvist i spetsen, nu har bestämt sig för var gränsen för privata vinstintressen i sjukvården ska dras, får vårdens aktörer möjlighet att ägna kraft och energi åt förändringar som verkligen betyder något för den enskilde individen. Både för patienten och för den allt mer pressade vårdpersonalen som får ta smällarna av en felorganiserad sjukvård.

Den svenska hälso- och sjukvården måste förändras så att patientens rätt till ökat inflytande inte bara blir vackra ord i en lagtext. Detta har vi alla ett gemensamt ansvar för. Men politikerna måste se till att ge vårdens professioner incitament för att göra detta möjligt. De måste också ta ansvar för att göra hälso- och sjukvården till en attraktiv bransch att arbeta i. En bransch där du inte blir betraktad som utbytbar utan, med hjälp av till exempel lön, inflytande och karriärmöjligheter, värdesätts och uppskattas för det just du bidrar med till verksamheten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida