Mer att läsa om ledarskap

2 oktober 2003

Medical management centrum på Karolinska institutet i Stockholm är en ny enhet för forskning och utbildning inom medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap. Ett doktorandprogram med 15 deltagare startade hösten 2002.

Centret ordnar också kurser i ledarskap och organisationsutveckling. Tyngdpunkten ligger på tvärprofessionell samverkan, förbättringsarbete och på det personliga ledarskapet. Man vänder sig till sjuksköterskor och läkare under grundutbildning och anordnar även tvärprofessionella magisterprogram för chefer och blivande chefer inom hälso- och sjukvård. Mer om Medical management centrum kan du läsa på hemsidan: www.lime.ki.se.

Att vara i mitten är en studie om vårdenhetschefers ledarskap skriven av Karin Hultman, forskningsassistent på Karolinska institutet. Den bygger på en enkätundersökning som besvarats av 262 vårdenhetschefer. Enligt studien trivs nästan alla med sitt arbete, men de säger också att arbetsbördan är tung och att de känner sig trängda mellan högre chefer och personal.

Skriften går att ladda ner från Landstingsförbundets hemsida: www.lf.se.

The management and leadership of nurse managers in top positions within health care, heter en doktorsavhandling om chefssjuksköterskans yrkesroll. Maud Lindholm, lektor inom hälsa och samhälle avdelningen för omvårdnad vid Malmö högskola, har undersökt chefssjuksköterskors arbetsmiljö och självrelaterade hälsa. Där visas bland annat att det stöd som erbjuds dem inte är tillräckligt som buffert för de påfrestningar de utsätts för.

Avhandlingen är framlagd vid institutionen för omvårdnad, medicinska fakulteten, Lunds universitet 2000.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida