Mer inflytande över vård och behandling

Regeringen vill att varje patient ska få en individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, så att patienten kan tillvarata sina intressen och öka sitt inflytande över den egna vården.

Det framgår av den proposition Stärkt patientinflytande (1998/99:4) som regeringen överlämnade till riksdagen i september.

Den lämnade informationen ska dokumenteras i patientens journal. Finns det flera medicinskt motiverade behandlingsalternativ, som bedöms vara till nytta och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, ska patientens val gälla så länge proportionerna mellan kostnad och förväntad nytta är rimliga.

Second opinion
I normala fall ska patienter inte kunna kräva att få behandling på annat håll om landstinget kan erbjuda behandlingsalternativ. Men inför svåra medicinska ställningstaganden får patienten lagstadgad rätt till förnyad medicinsk behandling (second opinion) var som helst i landet, förutsatt att det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet saknas entydig vägledning.

Rätten gäller då patienter står inför svåra medicinska ställningstaganden, som vid livshotande eller särskilt allvarliga sjukdomar eller skador, där patientens val har stor betydelse för den framtida livskvaliteten eller innebär särskilt riskfyllda behandlingar.

Patientnämnder
Dagens förtroendenämnder ska få en mer uttalad roll som patientföreträdare och för att markera det ska de byta namn till patientnämnder. Sådana ska  finnas för all offentligt finansierad hälso- och sjukvård och dessutom omfatta vissa socialtjänstfrågor inom äldreomsorgen.

Propositionerna Stärkt patientinflytande och Patientens ställning (1997/98:189), som regeringen överlämnade till riksdagen i somras (se Vårdfacket 7/98), bygger båda på betänkandet HSU 2000 och kommer att behandlas i ett gemensamt utskottsbetänkande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida