Mer makt till yrket mål för WHO

Världshälsoorganisationen, WHO, vill att sjuksköterskor och barnmorskor ska få mer att säga till om och att deras yrkesfunktioner ska stärkas. Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall är nöjd med den resolution som antagits men hade gärna sett att yrkesgruppernas betydelse för folkhälsan poängterats mer.

Eva Fernvall ingår i den svenska delegationen i who:s högsta beslutande organ, wha (World health assembly). Där har en resolution antagits om att sjuksköterskors och barnmorskors roll i hälso- och sjukvården ska öka.

– Det var väldigt viktigt att WHA antog resolutionen om att stärka sjuksköterskors och barnmorskors funktion. Men samtidigt är jag kritisk till att de frågor som är av egenintresse för sjuksköterskor och barnmorskor betonas mer i resolutionen, än det som yrkesgrupperna kan bidra med för att förbättra människors hälsa, säger Eva Fernvall.

– Jag tycker att vi skulle ha talat om för omvärlden vilken betydelse vi har inom hälso- och sjukvårdens alla områden. Vi måste arbeta aktivt för att visa att sjuksköterskan är a och o för folkhälsan. Mycket av sjuksköterskeyrket handlar ju om att tänka förebyggande. Det borde vara självklart att omvårdnad är lika viktigt som medicin, men så är det tyvärr inte ens i Sverige.

Måste följa utvecklingen
wha:s resolution om att stärka sjuksköterske- och barnmorskefunktionerna stämmer till stor del överens med Münchendeklarationen som antogs på WHO:s Europaregions ministerkonferens förra sommaren. Resolutionen Strengthening nursing and midwifery var en av 20 som den beslutande församlingen antog. Många länder påpekade att utvecklingen i medlemsländerna måste följas. En kommande rapport ska både granska om det blivit något av det som länderna förbundit sig att göra och följa utvecklingen av sjuksköterske- och barnmorskefunktionerna.
WHA:s 54:e möte uppmanar medlemsländerna:

* att ta med sjuksköterskor och barnmorskor i utveckling, planering och genomförande av hälsopolitik på alla nivåer
latt upprätta program för att stödja träning och rekrytering av duktiga och motiverade sjuksköterskor och barnmorskor och få dem att stanna kvar i vården
* att utveckla och genomföra policies för hälsosamma arbetsplatser och arbeta för kvalitet i arbetsmiljön
* att genomföra nationella handlingsplaner för omvårdnad och barnmorskearbete som en del av den nationella hälsopolitiken
* att främja utvecklingen av barnmorske- och sjuksköterskeuppgifter som reducerar riskfaktorer och möter hälsobehov utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet
* att ta fram modeller för att utvärdera omvårdnadstjänster.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida