Ministrar skrev under på folkhälsosatsning

Sjuksköterskor och barnmorskor har en nyckelroll i ansträngningarna att hantera vår tids folkhälsoutmaningar och nu har Europaregionens 52 stater beslutat att ta bättre vara på den resursen.   

På WHO:s andra europeiska ministerkonferens i omvårdnad i München i juni diskuterades förhållandena för de sex miljoner sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar i Europaregionen. Trots stora skillnader i samhälls- och hälsoförhållanden mellan länderna i Europaregionen, och i arbetsförhållanden för barnmorskor och sjuksköterskor, visade konferensen också på stora likheter.

James Buchan, professor från Health services division, who-högkvarteret i Genève, var en av huvudtalarna. Han hävdade att mixen läkare/sjuksköterskor är avgörande för effektiviteten i folkhälsoarbetet, och höll fram Skandinavien som förebild.

Övriga länder bör närma sig de skandinaviska siffrorna för att kunna bevara kvalitetsförbättringar, ta fram vårdstandarder, ta vara på tekniska framsteg, tillmötesgå hälsoreformer och göra kostnads-/effektivitetskontroller.

James Buchan konstaterade att dålig betalning jämfört med andra yrkesgrupper gör det svårt att rekrytera. Personalbrist underminerar i sin tur kvaliteten på vården, liksom motivationen och moralen hos dem som arbetar, och blir därför ett hinder för att uppnå målen för en bättre hälsa. Det är ineffektivt och dyrt.

Vägledande anföranden varvades med grupparbeten kring det förslag till deklaration som konferensen skulle utmynna i. Både i grupperna och i den avslutande paneldebatten var deltagarna eniga om att utbildning, utvecklingsmöjligheter, rättvis lön, flexibilitet i arbete och liv samt möjligheter att delta i beslutsfattande är avgörande för att Europaregionens länder ska kunna ta vara på de båda yrkesgruppernas resurser på bästa sätt.

Ny typ av sjuksköterska
För att komma åt folkhälsoproblemen och de växande hälsoklyftorna i regionen introducerar who Family health nurse,
en sjuksköterska med geografiskt områdesansvar och en nyckelroll i ett team med många yrkesgrupper (se artikel intill).

Ett underlag till konferensen var Portfolio of innovative practice in primary health care nursing and midwifery, en sammanställning av 77 pilotprojekt som pågått runt om i regionen och visar fram goda exempel på sjuksköterskors och barnmorskors insatser för folkhälsan.

Spännvidden är stor. Från ett finskt projekt kallat Maternity on line där de nyblivna föräldrarna dygnet runt kan få svar på sina frågor av läkare och barnmorskor på Internet, till kostinformation till allmänheten via skolbarn i Israel.

Portfolion ska bilda grunden till den databank med inspirerande projekt som who tänker lägga upp.

Under konferensdagarna finslipades detaljformuleringarna till den deklaration som antogs sista dagen och där medlemsländerna på en rad punkter uppmanas att stärka de båda yrkesgrupperna.

– Deklarationen är förstås en kompromiss, men den är tillräckligt bra, säger Bo Lindblom, avdelningschef på Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning och utsänd av regeringen att representera Sverige på ministerkonferensen.

Vårdmässigt perspektiv i planen

– Det är bra att utbildningen fått komma med och att yrkesgruppernas roll anpassas till lokala förutsättningar. Jag hoppas att vi kan ta deklarationen till seriöst övervägande och integrera den i vår nationella handlingsplan. Det är väldigt viktigt att integrera ett mer vårdmässigt perspektiv i planen.

Bo Lindblom anser att det är viktigt för sjuksköterskor och barnmorskor både att vara kvar nära patienten, som hennes företrädare, och lyfta sig till en vetenskaplig nivå. Han tycker inte att vare sig de eller läkarna tar det ansvar för samhällets socioekonomiskt svaga grupper som de borde.

I flera av konferensens arbetsgrupper tryckte deltagarna spontant på hur viktigt det var att stärka patientens och anhörigas rätt och ställning

– Sjuksköterskor och barnmorskor måste ha eller skaffa sig ett bättre självförtroende för att i sin tur kunna stärka patient och anhöriga att få självtillit. Fortfarande har patienten en alltför svag ställning i Sverige. Det handlar dels om att förstärka lagstiftningen, dels om att båda grupperna måste hävda sin rätt.

Integrera medicin-omvårdnad
Bo Lindblom ser ett behov av integrering av omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap till en helhet där varje yrkeskategori har sin självklara och respekterade roll. Likt medlemmarna i en orkester. Utan allas medverkan blir det ingen musik.

Som många andra på konferensen pekar han ut mental ohälsa som vår tids stora farsot och menar att här kan sjuksköterskor och barnmorskor göra en större insats än hittills.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida