Möjligheter och komplikationer med genteknik

Forskningen inom genteknikområdet går snabbt. Men allt är inte positivt. Behandling med genterapi av en ärftlig immundefektsjukdom ledde till leukemi i tre fall.

19 oktober 2006

Ett exempel på framgångsrik genterapi är att man förefaller ha botat 9 av 14 patienter med en svår (vanligen dödlig redan i spädbarnsåldern) ärftlig könsbunden immundefektsjukdom. De första patienterna behandlades vid ett sjukhus i Paris och resultaten publicerades i tidskriften Science år 2000. En patient har varit frisk i mer än fem år, medan uppföljningstiden på de övriga är kortare. Men tre av barnen drabbades av leukemi.

Många sjukdomar botas

Med hjälp av stamcellstransplantationer kan vissa cancerformer och metabola sjukdomar botas och hjärtinfarkter läkas. Vid många hematologiska sjukdomar är blodstamcellstransplantation en rutinmetod och vissa leukemier som tidigare alltid ledde till döden kan nu botas. Det berättade Gösta Gahrton, professor i medicin vid Karolinska institutet, vid gårdagens konferens i Stockholm på temat Åldrandets genetik.

Intensiv forskning

Förhoppningarna är stora på att gentekniken ska bota sjukdomar och ge människan ett långt liv. Men fortfarande är genterapi en relativt ovanlig behandlingsform. Möjligheterna ökar dock tack vare intensiv forskning på området. Metoder för genetisk diagnostik och behandling av osteoporos är ett av många exempel på vad forskningen i framtiden kan ge.

Men om vi med genteknikens hjälp kommer att få så mycket längre liv gav forskarna egentligen inget svar på. Åldrandet är en komplicerad process som styrs av många olika faktorer.

Etiska dilemman

Däremot kommer utvecklingen att leda till att allt mer kunskap om den enskilda människans genetiska sammansättning blir känd. I och med det blir också de etiska frågorna fler och svårare. Nils Uddenberg är docent i psykiatri och empirisk livsåskådningsforskning. I egenskap av etiskt sakkunnig i Gentekniknämnden medverkade han i en efterföljande panelutfrågning och ställde frågan om vad vi själva vill veta om vilka anlag vi bär på och hur mycket vi vill att andra ska veta. Han konstaterade att det kan tyckas självklart att andra inte ska veta när man förväntas dö, men att det naturligtvis kommer att vara intressant för försäkringsbolagen.

Gentekniknämnden 

Gentekniknämnden är en statlig myndighet med uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet. Den ska bevaka de etiska frågorna och genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden har också till uppgift att sprida kunskap om den gentekniska utvecklingen. Nämnden ska anmäla till regeringen om något användningsområde eller någon planerad användning av gentekniken kan sättas i fråga från etiska eller humanitära synpunkter. www.genteknik.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida