Mönster i barnmorskors och blivande föräldrars sätt

Olsson P & Jansson L. Patterns in midwives’ and expectant/new parents’ ways of relating to each other in ante- and postnatal consultations. Scandinavian Journal of caring science 2001;15:113—122.

4 februari 2002

Bakgrund: Gravida kvinnor uppger att de värderar barnmorskors sakkunskaper och deras engagemang i den enskilda kvinnans situation när de överväger hur de ska ta till sig råd och information. De uppskattar också att bli bekräftade i sin roll som blivande mammor. Barnmorskors förhållningssätt påverkar sannolikt hur den information och de råd som ges till blivande föräldrar tas emot och beaktas.

Syfte:
Att beskriva mönster i barnmorskors och blivande föräldrars sätt att förhålla sig till varandra under barnmorskebesök i samband med graviditet.

Metod: Videoinspelningar (58) gjordes av fem blivande föräldrars samtliga barnmorskebesök i samband med en graviditet. Föräldrar som väntade sitt första (2), andra (2) och tredje (1) barn deltog. Tre män deltog i 19 besök. Innehållet från filmerna skrevs ut till text som analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Barnmorskorna är tongivande och ledande. De blivande föräldrarna är mer passiva. Fem mönster av förhållningssätt återfanns i de studerade besöken. Det första mönstret kallas den respektfulla trädgårdsmästarinnan och hennes plantor i utveckling. Här sker ett aktivt, öppet och personligt utbyte av idéer och information mellan deltagarna. Det andra mönstret kallas den propagandistiska lärarinnan och hennes okunniga elever. Där råder en distanserad, föreskrivande och opersonlig envägskommunikation. Det tredje mönstret kallas den styrande inspektorskan och representanter för de gravida i befolkningen. Detta mönster kännetecknas av ett allmänt hållet, tekniskt kontrollerande och instruerande av de blivande föräldrarna. Det fjärde mönstret kallas de diskreta rådfrågande och den förmedlande rådgivaren. Här söker de blivande föräldrarna råd. Barnmorskorna ger individuella råd på ett engagerat sätt. Det femte mönstret kallas väninnorna och där talar man personligt och på mera jämlik basis. Barnmorskorna i detta material har lärarinnan, inspektorskan eller trädgårdsmästarinnan som återkommande basmönster.

Slutsats: De mer omvårdande förhållningssätten i trädgårdsmästarinne-, rådgiverske- och väninnemönstren kännetecknas av att barnmorskorna beaktar det unika i de blivande föräldrarnas personlighet och situation. Lärarinne- och inspektorskemönstren kan beskrivas som distanserat övervakande och kännetecknas av ett generellt hållet styrande där barnmorskorna förefaller att bortse just från det unika hos föräldrarna. Distanserat övervakande kan förstås som bristfälligt engagemang i de enskildas unika situation som blivande föräldrar.

I skenet av forskningsresultat som visar att barnmorskans engagemang och förståelse för det unika är viktigt för att information och råd ska beaktas, kan distanserat övervakande tänkas påverka blivande föräldrars hälsa i mindre gynnsam riktning.

För korrespondens: Pia Olsson, barnmorska och med dr vid Högskolan Dalarna. Hemadress Gråbergsvägen 13a, 752 40 Uppsala, telefon 018-55 05 40, e-post piao@du.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida