Myndigheter skapar gemensamma regler

Om en expert som anlitats av en myndighet visar sig ha fått forskningsanslag från ett läkemedelsföretag kan det påverka hans objektivitet. Det skulle kunna vara förödande för myndighetens trovärdighet.

21 januari 2005

För att förhindra jäv ska experter som anlitas av myndigheter intyga att de inte har någon bindning till någon part i det aktuella ärendet. Det har Läkemedelsförmånsnämnden, Läkemedelsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Socialstyrelsen kommit överens om. Myndigheterna ska införa samma regler för och samma hantering av jäv och bindningar.

Gemensamt dokument

Myndigheterna har utarbetat ett dokument där reglerna beskrivs och ett särskilt formulär som den som anlitas som sakkunnig ska skriva på innan han eller hon åtar sig ett uppdrag. Där finns också exempel på hur jäv och bindningar tidigare har bedömts. Med ett gemensamt dokument vill myndigheterna undanröja oklarheter, säger direktören på SBU, Nina Rehnqvist.

– Vi anlitar ofta samma experter och då är det bra att det blir tydligt för dem vad som gäller, säger hon.

Har bildat ett nätverk

Det kan finnas bindningar och intressen som påverkar expertens objektivitet, saklighet och opartiskhet utan att det handlar om jäv. Det är förhållanden i den gråzonen som myndigheterna vill klargöra med de nya reglerna. De har också bildat ett informellt nätverk för att diskutera svåra gränsdragningar.

– Vi upptäckte under arbetet med dokumentet att vi hade nytta av varandras erfarenheter. Vi kommer därför att använda varandra som referensgrupp när det uppstår oklarheter, säger Nina Rehnqvist.

Information om jävsfrågor och blanketter finns på myndigheternas webbplatser www.lfn.se, www.mpa.se, www.sbu.se och www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida