Näringstillförselns betydelse

14 maj 2001

Författare Expertgrupp vid Socialstyrelsen 
Titel Näringsproblem i vård & omsorg. Prevention och behandling
203 sidor
Förlag Socialstyrelsen 2000
Cirkapris 190 kronor 
ISBN 91-7201-480-6

Sambandet mellan vad och hur vi äter, hur vi lever och hur vi mår blir alltmer uppmärksammat. Eftersom äldre och sjuka hör till de grupper som löper risk att drabbas av undernäring, är denna mycket informativa bok om näringsproblem i vård och omsorg mycket välkommen.

Studier har visat att näringstillståndet hos äldre i kommunens särskilda boenden och patienter inom akutsjukvården har varit bristfälligt. Därför tillsattes 1998 en expertgrupp vid Socialstyrelsen som fick i uppdrag att belysa viktiga frågeställningar kring undernäring och ge råd om utredning och behandling. Denna rapport är resultatet av gruppens arbete. I första delen klarläggs begrepp och man slår fast att man i rapporten med undernäring menar »ett tillstånd av obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen«. Den innehåller också praktiska aspekter som bedömning av nutritionsstatus, omvårdnadens betydelse och förslag till åtgärder. Gruppen konstaterar att kunskapsnivån inom kommunal äldreomsorg varierar och föreslår kontinuerlig utbildning i nutrition för vårdpersonal. Del två innehåller en litteraturgenomgång av området nutritionsbehandling av undernäring i samband med olika sjukdomstillstånd. Vissa principer för nutrition i olika sammanhang diskuteras, men rapporten är ingen metodbok utan snarare en vägledning in i litteraturen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida