Närvård kan öka tillit

Inför kongressen i maj har Vårdförbundet tagit fram ett diskussionsunderlag för hur vården kan bli mer tillgänglig. Vårdpolitisk idé är tänkt att diskuteras även efter kongressen.

Sven, 55, alkoholiserad kontorist med ryggont. Sirkka, 84, med bruten lårbenshals och begynnande demens. Filip, 13, med ett missbildat blodkärl i hjärnan. Lisa, 23, psykotisk och självmordsbenägen. Hur klarar primärvården att ta hand om dem? Inte särskilt bra. Det fordras något mer.

I Vårdpolitisk idé skissar Vårdförbundets styrelse på en ny modell: närvård.

En gång betraktades de människor som sökte sig till vården bara som en diagnos; det var sjukvårdens organisation och patientens diagnos som bestämde perspektivet. Det har gradvis förändrats till att man ska sätta patienten i centrum.

Men nu gäller det att gå ett steg till: det är medborgaren, frisk eller sjuk, som ska finnas där i centrum. I stället för att mötas av en grindvakt i form av en distriktsläkare ska medborgaren få en lots som hjälper henne vidare i sjukvårdssystemet.

Om hon över huvud taget behöver komma vidare.

Den närvård som skisseras i Vårdpolitisk idé ska inom sin egen organisation kunna ta hand om nio av tio sjukdomsfall eller skador. Den högspecialiserade vården tar hand om resten.

Breddat utbud
Den rådande vårdideologin samlar primärvårdens resurser hos en allmänläkare (»familjeläkaren«). I närvården breddas utbudet och deltagandet väsentligt.

Även om närvården blir en organisatorisk enhet behöver den inte nödvändigtvis finnas på ett och samma ställe. Viktigare är att samarbetet mellan de olika delarna fungerar bra.

Närvården ska skapa tillit till vården, men också till människors egen förmåga att förbättra sin hälsa och medverka i tillfrisknandeprocessen. På den punkten tänker man sig att IT-tekniken ska kunna användas mer än vad som görs i dag.

Vård ska ges på två nivåer: närvården och den högspecialiserade vården. En ny BEON-princip (»bästa effektiva omhändertagandenivå«) markerar att nästa nivå (den högspecialiserade) inte är bättre, men annorlunda. Där ska man ägna sig åt att ta hand om människor med mycket allvarliga trauman eller sjukdomar, behandlingar som kräver mycket avancerad medicinteknisk utrustning samt vård av sällsynta sjukdomar.

Ansvaret för den högspecialiserade vården ska ligga hos staten.

Obligatorisk försäkring
Att vården ska finansieras solidariskt är självklart. Men i Vårdpolitisk idé öppnas för en diskussion om att utveckla dagens skattefinansiering med någon form av obligatorisk försäkring. Det gäller hela sjukvården, även äldrevården. I underlaget finns också en diskussion om vem som ska driva vården.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida