Nationellt handlingsprogram kan hämtas hem från nätet

Den som vill ha producentobunden information om antibiotika eller veta hur man bäst bör agera för att undvika spridning av multiresistenta bakterier kan hitta aktuell information på Raf:s hemsida.

Raf, Svenska referensgruppen för antibiotikafrågor, uttrycker professionens uppfattning i antibiotikafrågor.

? Vi struntar inte i vad Läkemedelsverket och andra myndigheter eller läkemedelsbolag tycker i de här frågorna. Men vi känner oss inte bundna av att tycka likadant. Med Raf:s hemsida vill vi från professionens sida hjälpa kolleger och andra inom vården att lättare  sortera i den producentbundna och myndighetsstyrda informationen, säger docenten Gunnar Kahlmeter, ordförande i Raf:s metodgrupp.

På webbplatsen finns bland annat Raf:s sammanfattningar över samtliga i Sverige registrerade antibiotikapreparat. Dessa kompletteras med Raf:s recensioner av de indikationer som läkemedelsbolagen har fått godkända för sina läkemedel. Även om ett läkemedel formellt godkänts för en viss indikation kan det hända att Raf avråder från bruket av läkemedlet på denna indikation.

På hemsidan finns även det nationella handlingsprogrammet mot multiresistenta bakterier i hälso- och sjukvården. Bakom programmet står Raf, Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) och SFVH (Svensk förening för vårdhygien).

Handlingsprogrammet tjänar dels som en svensk kunskapsbas, dels som en ram för lokalt anpassade handlingsprogram. Dessutom finns här färdig information om multiresistenta bakterier att hämta till såväl svenska som utländska patienter samt till personal. Här finns också specialskrivna avsnitt för personal inom exempelvis särskilt boende ute i kommunerna.

Tillsattes 1976
Raf tillsattes 1976 på initiativ av Föreningen för medicinsk mikrobiologi. Raf-M (Raf:s metodgrupp) tillsattes tio år senare och gav 1990 ut den första metodboken på området. Sedan 1996 finns den tillgänglig på Internet. Adressen är www.srga.org.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida