Normaltemp hos äldre kan vara hög feber

Ett av de viktigaste bedömningsinstrumenten för att upptäcka infektioner hos äldre är febertermometern. Men kroppstemperaturen måste tolkas med individens normala temp som utgångspunkt och inte utifrån en fast gräns för vad som är feber.

Den normala kroppstemperaturen hos äldre skiljer sig nämligen mycket från individ till individ.

Det visar studier gjorda av hygiensjuksköterskan Märtha Sund-Levander, doktorand vid institutionen för medicin och vård, avdelningen för klinisk fysiologi vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Den normala kroppstemperaturen varierar mellan olika individer men brukar definieras som cirka 36,5?37,5 °C. Feber definieras traditionellt som 38 °C eller mer.

En systematisk litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar om kroppstemperatur publicerade mellan åren 1935 och 1999 visar att dessa snäva gränser för normal kroppstemperatur inte stämmer. När resultaten av undersökningar med hög vetenskaplig kvalitet summeras är variationen för rektal temperatur hos friska vuxna 34.4?37.8 °C och för tympatisk (temperaturen i örat) 35.4?37.8 °C.

? Om normaltemperaturen varierar individuellt borde logiskt sett även gränsen för feber variera mellan olika personer, säger Märtha Sund-Levander.

Hon följde under ett års tid 234 personer mellan 67 och 98 år inom särskilt boende.

Näst efter urinvägsinfektion är pneumoni den vanligaste infektionssjukdomen bland äldre inom särskilt boende. Av de personer som Märtha Sund-Levander följde drabbades 13,7 procent av lunginflammation. Inom 30 dagar dog 28 procent av dem.

Diffusa symtom
Liksom vid andra infektioner är symtomen vid begynnande pneumoni hos äldre ofta diffusa. Nedsatt kognitiv förmåga, fall och sämre matlust beskrivs många gånger som de enda tecknen.
Specifika symtom som hosta och slembildning saknas ofta. Bedömningen av om de har feber blir därför ofta extra viktig.

? Sannolikt skulle flera infektioner ha kunnat upptäckas tidigare om personalen bättre hade kunnat bedöma deras ospecifika symtom ? och då speciellt feber.

Är patientens temp lägre än 38 °C tolkas det oftast som ett tecken på feberfrihet. Men nya resultat från Märtha Sund-Levanders studier visar att en person som har en normal kroppstemperatur runt 35 °C har feber även om termometern bara visar på 36,5 °C.

? Tas inte hänsyn till detta hos äldre människor fördröjs möjligheterna till diagnos och behandling vid en pågående infektion, säger Märtha Sund-Levander.

Inget utgångsvärde
Hon anser att personalen bör vara extra observant om patienten är dement, har ett stort ADL-behov (det dagliga livets aktiviteter) eller ett lågt BMI (body mass index). Just dessa tre faktorer har i hennes undersökningar visat sig vara typiska för patienter med låg normaltemp.

? Det hade underlättat om personalen haft ett utgångsvärde att referera till. Men det tillhör inte rutinen att hälsostatus görs på patienter som exempelvis flyttar till serviceboende. Oavsett om de är dementa eller inte har man i regel inte en aning om vad de har för puls, blodtryck eller normaltemp som friska.

Nya riktvärden
Preliminära resultat tyder på att den individuella ökningen från patientens normala temperatur bättre visar feber hos äldre än fasta gränser.

Därför inriktar sig Märtha Sund-Levander just nu på att utifrån sitt forskningsmaterial försöka hitta nya och effektivare riktvärden för hur differensen av kroppstemperaturen hos äldre människor ska bedömas.

LÄSTIPS
Holtzclaw B J. The febril response on critical care: State of the science. Heart and Lung. 1992; 21(5):482?501.

Mackowiak P. Fever. Basic mechanisms and management, publicerad i Normal ?body? temperature. 1997: 207?213.

Sund-Levander. Feber. Studentlitteratur, 1999.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida