Nytt lagförslag: Omskärelse utan garantier om smärtlindring

Omskärelse av pojkar bör regleras i lag anser regeringen och lämnade i slutet av mars ett förslag till riksdagen.

I vårt land har omskärelse hittills varit en oreglerad verksamhet. Enligt lagförslaget (Prop. 2000/01:81) ska omskärelse av pojkar under 18 år få utföras om pojkens vårdnadshavare vill det, förutsatt att information getts om vad ingreppet innebär.

Informationen ska ges av den som ska utföra ingreppet eller av en medicinskt kunnig person. Om pojken är tillräckligt gammal och mogen för att förstå ska också han informeras. Pojkens inställning ska också utredas så långt det går och inget ingrepp ska göras mot hans vilja.

Särskilt tillstånd för de yngsta
Ingreppet ska ske under betryggande hygieniska förhållanden och med hänsyn till vad som är bäst för pojken. Den smärtlindring som krävs ska ges. 

Endast legitimerad läkare med den speciella kompetens som krävs ska få utföra omskärelse på pojkar över två månader.

För omskärelse av de allra yngsta får Socialstyrelsen ge särskilt tillstånd att utföra ingreppet. Förutsättningen är att personen föreslagits av ett trossamfund där omskärelse ingår som en del av en religiös tradition och att personen bedöms kunna utföra ingreppet enligt de krav som gäller och i övrigt är lämplig att utföra det.

Omskärelse är en kontroversiell fråga som har debatterats under flera år.

Ingreppets religiösa förankring och eventuella medicinska nytta har ställts mot den smärta som åsamkas barnen och samhällets skyldighet att skydda barn enligt barnkonventionen. Prioriteringsaspekter har också nämnts.

Enligt regeringen finns det inga medicinska eller hälsofrämjande skäl att utföra omskärelse.

Det är frisk vävnad som tas bort och syftet är varken att bota, behandla eller förebygga sjukdom eller skada. Men för många män är omskärelse en viktig del i deras religiösa och kulturella identitet och sociala tillhörighet.

Regeringen beräknar att det utförs omkring 3000 omskärelser om året i vårt land, men har sett tendenser till att antalet ökar.

Inom judendomen omskärs cirka 100 pojkar per år. Det sker vid åtta dagars ålder, oftast i barnets hem och utan bedövning. Inom islam omskärs pojkar vid 7–8 års ålder och ingreppet utförs oftast inom hälso- och sjukvården. Svenska pojkar med afrikanskt ursprung omskärs också på sjukhus. I stora delar av Afrika är omskärelse vanlig, inte av religiösa skäl utan som en hälsoförebyggande åtgärd.

I en del landsting utförs omskärelse till självkostnadspris, i andra mot patientavgift – ibland av privatpraktiserande läkare.
Lagförslaget arbetades fram inom regeringskansliet och har varit ute på remiss.

Många av remissinstanserna är oroliga för att pojkar kommer att utsättas för smärta och vill ha garantier för att ingreppen sker i former som är förenliga med barnkonventionen. 

Pojkar bör tillfrågas
Socialstyrelsen skriver att arbetsgruppen i sin departementspromemoria påpekar att man inte haft i uppdrag att föreslå ett förbud. Det borde dock inte ha uteslutit ett resonemang om innebörd och följder av att legitimera verksamheten.

Om en lag ska införas måste frågan ses över mer ingående, och både lagförslag och motiven bakom förtydligas, kompletteras och utvecklas, skriver Socialstyrelsen.

Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening påpekar att båda föräldrarnas samtycke bör ges skriftligt i samband med ett läkarbesök och att pojkar från omkring nio års ålder bör få möjlighet att säga nej till ingreppet i ett enskilt samtal med en opartisk person och utan påtryckning.

De konstaterar också att ingreppet är förenat med både fysisk och emotionell smärta och anser därför att pojkarna  bör erbjudas ett förberedande besök för att diskutera olika typer av smärta och hur de förebyggs.

Ingreppet bör rensas bort
Vårdförbundet skrev i sitt svar att omskärelse strider mot flera artiklar i barnkonventionen och anser att en stor satsning bör göras för att på sikt rensa bort denna typ av ingrepp.

I väntan på det bör ingreppet ske inom hälso- och sjukvården men helst inte innan pojkarna nått sådan ålder och mognad att de själva kan fatta beslut. Som alla kirurgiska ingrepp krävs adekvat smärtlindring både under omskärelsen och efteråt.

Det finns enligt Vårdförbundet inga skäl att ge personer utanför vården tillstånd att omskära eftersom det i vården finns läkare som kan tillgodose de behov som finns då omskärelse sker av religiösa och kulturella skäl.

Inför socialutskottets beredningen av lagförslaget skrev Vårdförbundet till samtliga ledamöter och uttryckte sin stora oro för att de allra minsta pojkarna inte tillförsäkrades smärtlindring samt påpekade att forskning tydligt visar att även nyfödda och mycket små barn känner smärta.

Propositionen behandlas av socialutskottet vid denna tidnings pressläggning. Den första juni ska riksdagen fatta beslut och den nya lagen föreslås börja gälla från den första oktober i år.

Propositionen finns att läsa på: social.regeringen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida