Olika förslag till nytt pensionsavtal

Förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för landstings- och kommunanställda pågår parallellt med att riksdagspartierna förhandlar om det statliga pensionssystemet. Arbetsgivare och fackliga organisationer har presenterat varsitt utkast till nytt pensionsavtal.

10 februari 1997

I ett principavtal har de fackliga organisationerna inom TCO-OF (Vårdförbundet SHSTF, SKTF och Lärarförbundet) och Kommunal kommit överens med arbetsgivarna, det vill säga Landstingsförbundet och Kommunförbundet, om några grundläggande principer för det nya pensionsavtal som ska avlösa det nuvarande bruttopensionssystemet PA-KL.

Främst gäller det att den nya pensionen ska vara en nettopension och att pensionsåldern ska vara flexibel.
Med nettosystem menas att avtalspensionens storlek blir oberoende av den allmänna pensionen. Det är de intjänade pensionspoängen, alltså hur länge man arbetat och vilken lön man fått, som ska avgöra det.

Olika åsikter
Att man är överens om dessa två principer betyder inte att det är några lätta förhandlingar som förestår. Tvärtom, parterna har inte alls samma åsikt om villkoren för pensionen.

Sannolikt kommer förhandlingarna också att dra ut en del på tiden, inte minst beroende på osäkerheten om hur de allmänna pensionerna till slut ska utformas. Trots att det snart gått tre år sedan de dåvarande regeringspartierna (m, fp, c och kds) kom överens med den dåvarande socialdemokratiska oppositionen om principerna, är regering och riksdag som bekant inte klara med detaljerna ännu. Och före ett beslut om de allmänna pensionerna kommer pensionsförhandlingarna på det kommunala området inte att bli klara.

Parterna har i alla fall skissat på varsitt förslag till pensionsavtal.

Arbetsgivarsidan lade fram sitt förslag i slutet av november förra året. Det innehåller ingenting om några nivåer, alla procentsatser anges med A och B eller andra bokstäver. Däremot har arbetsgivaren talat om vilka principer han vill ska gälla.

Pensionen ska – som tidigare nämnts – vara en nettopension, det vill säga nivån är oberoende av vad pensionären får från det allmänna pensionssystemet. För varje anställd räknar arbetsgivaren av en viss procent av lönen i pensionsavgift. Pensionsavgifterna börjar räknas från det den anställda fyllt 28 år (samma villkor som i dag gäller i PA-KL). Det är summan av de samlade pensionsavgifterna och (den teoretiska) avkastningen på dem som avgör hur stor pensionen blir. Den anställda ska kunna gå i pension från och med 61 års ålder, men normalpensionen ska beräknas utifrån en tänkt pensionsålder på 65 år.

Övergångsregler
I sitt förslag till pensionsavtal har arbetsgivarsidan också lagt in ett avsnitt om så kallad särskild pension. Särskild pension ska den få som av någon anledning måste pensioneras före 65 års ålder. Den särskilda pensionen ska utgå med en ännu så länge odefinierad procentsats av den anställdas slutlön.

Också en del av dem som nu drabbats av den slopade pensioneringsperioden skulle kunna få en så kallad särskild pension. Arbetsgivaren föreslår nämligen en övergångsregel för dem som hade fyllt 55 år senast under 1996. De som fyllt 60 vid senaste årsskiftet berörs ju överhuvudtaget inte av den försvunna pensionsperioden.

På den fackliga sidan pågår diskussionerna just nu som bäst. Ett första utkast kom strax före jul. Enligt det skulle avtalspensionen bestå av två delar, en förmånsbestämd del och en avgiftsbestämd. Båda givetvis nettopensioner.

Tjäna in på 30 år
Den förmånsbestämda pensionen är ryggraden i pensions-systemet. Den skulle som dagens PA-KL börja tjänas in vid 28 års ålder och vara fullt intjänad efter 30 år. Man skulle kunna gå i pension vid 60 års ålder. Pensionen är alltså en förmån som betalas av den tidigare arbetsgivaren direkt ur den kommunala kassan (är arbetsgivaren inte en kommun eller ett landsting ska den försäkras). Hur mycket den ska räknas upp varje år ska man komma överens om i förhandlingar.

Inte heller de fackliga organisationerna har preciserat hur pensionsvillkoren skulle se ut i pengar räknat. Däremot gör man klart att den pension som utgår till dem mellan 60 och 65 ska vara mer förmånlig än den skulle bli om man räknar ut den rent försäkringstekniskt. Det är meningen att man ska kunna leva på pensionen, förklarar till exempel Kenth Nauclér.

Hur en rent försäkringsteknisk beräkning av pensionen går till visar vi med exemplet på sidan 23.

Till den avgiftsbestämda pensionen ska arbetsgivaren varje månad avsätta en viss procent av den utbetalda lönen i en fond. Den framtida pensionen på den här delen beror således på hur stor avkastning fonden ger.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida