Omvårdnad

10 mars 1997

Författare Spri
Titel Omvårdnadsdokumentation – erfarenheter av datorstöd
53 sidor
Förlag Spri rapport 415. Spri 1996.
Cirkapris 138 kronor
ISSN 0586-1691

För att omvårdnad ska kunna utvecklas krävs att den är väl dokumenterad i patientjournalen.

Spri har på uppdrag av Landstingsförbundet granskat dokumentationen av omvårdnad vid kliniker och vårdcentraler på olika håll i Sverige och i Finland. Enbart enheter som använder datorstöd för dokumentation har undersökts, hösten 1993 och hösten 1994. Mellan de båda undersökningstillfällena gjordes olika insatser för att förbättra dokumentationen.
Resultatet visar att det skedde flera förbättringar. Individuella vårdplaner och omvårdnadsepikriser dokumenterades oftare 1994. Planerade åtgärder och patientinformation dokumenterades också oftare vid det senare tillfället. Språket hade förbättrats och vid intervjuer med vårdanställda redovisade de att de förändrade arbetsrutinerna hade gjort att vårdarbetet utfördes mer målmedvetet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida