Omvårdnad

Fristående texter om omvårdnad

16 juni 1997

Författare Anneli Sarvimäki, red
Titel Reflektioner kring omvårdnad – från huvudsatser, bisatser till slutsatser.
186 sidor, FoU-rapport nr 51.
Förlag Vårdförbundet SHSTF, 1997.
Cirkapris 198 kronor + porto. Beställs från Vårdförbundet Material
ISBN 91-7043-041-1

Vad är omvårdnad? Hur ska den definieras? Behövs en särskild terminologi för att beskriva vad omvårdnad är? Finns det en självständig omvårdnadsdisciplin i Sverige? Svaren på dessa frågor verkar aldrig bli riktigt entydiga och klara. Denna FoU-rapport redovisar ett utvecklingsprojekt som genomfördes vid Hälsohögskolan i Stockholm och Vårdhögskolan i Göteborg åren 1994 och 1995, med syftet att klarlägga omvårdnadsämnet.

Det skedde genom en serie seminariediskussioner inom olika temaområden. Projektet leddes av vårdforskaren Anneli Sarvimäki från Helsingfors, som då var gästprofessor vid Hälsohögskolan i Stockholm. Projektet hade arbetsnamnet ”Omvårdnadens teoretiska grunder”.

Rapporten består av en rad fristående texter. Några exempel på områden är: Omvårdnadens domän – som den speglas i vetenskapliga artiklar, Myter och idéer om sjuksköterskan och omvårdnaden, Sjuksköterskans tanke och språk och Caring som relevant begrepp i omvårdnaden. Rapporten innebär inte någon konsensus för vad omvårdnadsämnet står för. Varje författare ansvarar för innehållet i sin text.

Tanken är att rapporten ska kunna användas som underlag vid vårdhögskolor i landet vid fortsatta diskussioner om vad omvårdnad är och hur ämnet ska kunna utvecklas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida