Öppna prioriteringar prövas

I strokevården ska nu en modell för prioritering av omvårdnad diskuteras och prövas. Den är en del i ett diskussionsunderlag som har tagits fram av en projektgrupp där bland andra Vårdförbundet ingår.

10 januari 2005

Vi har utarbetat ett diskussionsunderlag för prioriteringar av omvårdnadsinsatser vid stroke, säger sjuksköterskan och forskaren Catrine Jacobsson vid Umeå universitet.

– Det är ett tänkande utifrån tillstånd och insatser som kanske passar bäst för patientgrupper med avgränsade sjukdomar eller problem. Det finns en del som inte är optimalt, men det är en början.

Catrine Jacobsson har tillsammans med representanter för Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet arbetat fram underlaget. I ett utvecklingsprojekt i Prioriteringscentrums regi är hennes uppdrag att sprida rapporten till vårdpersonal. Till sin hjälp har hon en projektgrupp med personer från ssf, Vårdförbundet och Prioriteringscentrum. De ska presentera rapporten och initiera diskussioner bland vårdpersonal runt om i landet.

Tanken är också att hitta eldsjälar för ett nationellt nätverk, som kan bidra med att bygga upp och förbättra kunskapen om prioriteringar. Catrine Jacobsson ser framför sig mötesplatser där diskussioner kan föras om vad som är väsentligt i strokevård.

– Vi vill ha reaktioner på diskussionsunderlaget,
förslag på vad som behöver läggas till och hur det kan
utvecklas. Ett nätverk skulle fylla en viktig funktion
i skapandet av en kunskapsplattform.

Projektgruppen ska också se till att modellen prövas på några strokeenheter.

– Det är en viktig process att diskussionerna förs på arbetsplatserna och att man där ställer sig frågan: »Vad betyder öppna prioriteringar för oss?«

De första resultaten av utvecklingsprojektet ska Catrine Jacobsson presentera på Vårdstämman i april.

Att prioritera i vården innebär att göra val, att man sätter något före något annat. Det görs hela tiden och på alla nivåer, säger hon.

– Det handlar om att göra en viktighetsbedömning, exempelvis när jag som sjuksköterska väljer att gå till en patient före en annan eller när jag förordar en viss vårdform för patienten – och därmed tar ställning till vilka behov som ska tillgodoses före andra.

Om vi ska ha öppna prioriteringar eller inte är inget svårt val för Catrine Jacobsson. Det handlar om att prioriteringar ska vara medvetna och underbyggda, att det ska finnas underlag för de ställningstaganden som görs och att de har föregåtts av gemensamma diskussioner.

– I grunden är det en demokratisk fråga. Grunder och principer för prioriteringar och konsekvenser av dessa bör vara tillgängliga för alla som vill ta del av dem, säger hon med självklarhet.

På stämman presenteras också:
…Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar – en intervjustudie, av projektassistent Kristina Lämås och Catrine Jacobsson, båda på institutionen för omvårdnad vid Umeå
universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida