Östersund satsar på Rush

Rush är ett system för patientklassificering som utvecklades i början av 1970-talet vid Rush Presbyterian-
St Lukés Medical Center i Chicago, USA. I Sverige har det använts sedan slutet av 1980-talet.

Instrumentet används eller är på väg att tas i bruk vid enstaka kliniker på ett tiotal sjukhus runt om i Sverige. Sjukhusledningen på Östersunds sjukhus har satt som mål att samtliga avdelningar av allmän karaktär ska införa Rush-systemet.

Rush-instrumentet bygger på 32 olika faktorer som anses vara de mest representativa och tidskrävande elementen i omvårdnaden. Utifrån omfattande tidsstudier har varje faktor fått ett värde mellan 0 och 24 poäng. Varje poäng står för fem minuters arbete.

Den kritik som riktats mot systemet är att tidsstudierna är gjorda på amerikanska sjukhus för mer än 25 år sen. Dessa studier är inte offentliga. Vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har det därför gjorts en vetenskaplig studie i syfte att studera tidsåtgången på svenska patienter. Denna visar att poängen för vissa faktorer behöver korrigeras och att det kan skilja sig mellan olika patientgrupper. Fortsatt utveckling av instrumentet pågår därför.

Bedömningen av patienterna görs en gång per dygn. Vid sammanräkningen av poängen hamnar varje patient i någon av följande fyra vårdtyngdsklasser:

I = patient som klarar sig själv (0–2 timmar)

II = patient som behöver delvis hjälp (2–4 timmar)

III = patient som behöver fullständig hjälp (4–10 timmar)

IV = patient som behöver intensiv hjälp (mer än 10 timmar)

Nybildat nätverk
Poängsumman talar bara om hur mycket tid som går åt till direkt omvårdnad. För att få fram den totala tidsåtgången, inklusive indirekt vård och avdelningsrelaterat arbete, används en omräkningstabell med vars hjälp man får fram ett vårdtyngdsindex. För att beräkna personalbehovet multipliceras indexet med tre.

Med Rush går det att mäta såväl vårdtyngd som personal- och resursbehov. Utveckling pågår för att i framtiden även kunna beräkna omkostnader.

I våras bildades ett nationellt nätverk för svenska användare av Rush. Samordnare är Elsy Athlin, omvårdnadschef vid Östersunds sjukhus, postadress 831 83 Östersund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida