Patienter har bättre bild av vården än de anställda

Sjukvårdens personal tror att bilden av vården, verksamhetens ?image?, är dålig. Helt i onödan visar en ny undersökning. I själva verket har brukarna en bättre bild av vården än vad vårdens anställda har. Därmed skiljer sig vården från skolan, där situationen är den helt motsatta.

I årets Medarbetarindex, som presenterades i Visby i dag, har man mätt de anställdas nöjdhet inom olika branscher och regioner i landet. I undersökningen, som genomfördes med telefonenkäter i våras, har man i år specialstuderat hälso- och sjukvårdens medarbetare.

Som tidigare år är fortfarande offentligt anställda betydligt mer nöjda totalt sett än de som arbetar i privat sektor. Kvinnor trivs också mer på jobbet än män. Men det skiljer sig mycket mellan olika branscher. De som arbetar i lantbruket uppger sig vara mest nöjda med jobbet, livsmedelsbranschen ligger i botten.

Sjukvården i mitten

På skalan av olika branscher hamnar sjukvården ungefär i mitten. Anställda i vården sätter samarbete som den främsta faktorn som skapar glädje på arbetsplatsen. Förhållandet till den närmaste chefen och innehållet i det dagliga arbetet har också stor betydelse. Lön och image hamnar betydligt längre ner på listan.

Men just bilden av yrket borde alltså de anställda kunna värdera högre. I årets Medarbetarindex har för första gången personalens bild av hur verksamheten uppfattas vägts mot brukarnas bild. Och där finns ett glapp. Bilden av vården är inte så dålig som de anställda tror. I grundskolan och förskolan däremot har, som en jämförelse, medarbetarna högre tankar om verksamheten än vad föräldrarna har.

Nöjda medarbetare ger nöjda kunder

Medarbetarindexet har nu också börjat mäta hur kundernas, brukarnas, nöjdhet med en verksamhet förhåller sig till de anställdas. Där visar det sig tydligt att nöjda medarbetare nästan alltid också ger nöjda kunder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida