Perioperativt samtal bekräftar patienten

Den operations- eller anestesisjuksköterska som träffar patienten före operationen tar ett större ansvar för hela processen. Men att patienten får ha en dialog med samma sjuksköterska före, under och efter operationen är sällan rutin på operationsavdelningar i Sverige.

25 februari 2010

I sitt avhandlingsarbete har Gudrun Rudolfsson, som själv är operationssjuksköterska, intervjuat patienter, sjuksköterskor och vårdledare (sjuksköterskor i chefsposition) på operationsavdelningar om hur vårdandet visar sig i den perioperativa dialogen (se faktaruta). ?

Arbetssättet innebär att sjuksköterskan ger ett löfte om att finnas där för patienten på operationsavdelningen. Men då ett löfte alltid innebär ett hot om att inte kunna infria det, måste organisationen stödja sjuksköterskan i att lyckas. ?

Att inte alltid få det stödet och riskera att inte kunna infria sitt löfte till patien­ten, upp­­levdes av sjukskötersk­orna i stu­dien som svårt; det skulle kännas som att lura patienten. ??

Både sjuksköterskor och vårdledare i studien såg det som nödvändigt att chefer och vårdledare stöder det perioperativa vårdandet, och önskade att arbetssättet skulle vara en självklarhet. Men vårdledarna uttryckte att ständiga omorganisationer i själva verket gjorde att fokus vändes från patienten, något som de inte ställde upp på. I stället försvarade de arbetssättet uppåt i organisationen – där ingen annan såg eller försvarade det. ??

Den perioperativa dialogen innebär att sjuksköterskan träffar patienten för det preoperativa samtalet på vårdavdelningen dagen före eller på operationsdagen. ?

Patienternas oro kan se väldigt olika ut, en del kan vara panikslagna. Avsikten är att arbetssättet ska skydda mot den oron. Sjuksköterskan skapar lugn genom att ta hand om patienten i hela processen.?

Men där finns också en etiskt central dimension, säger Gudrun Rudolfsson. I och med att de träffar varandra är sjuksköterskan inte anonym längre. ??

– När man är anonym är det lätt att gömma sig, jag gör bara det jag måste göra. Men när jag har visat mig för patienten och lovat att vårda honom eller henne, måste jag fullfölja löftet, säger Gudrun Rudolfsson.?

På operationsavdelningen är den ansvariga sjuksköterskan den första som patienten möter. När den perioperativa dialogen fungerar känner de två varandra och patienten bekräftar det: »Där är du ju.« Sjuksköterskan försäkrar att hon kommer att finnas där hela tiden. Det kan handla om att skapa lugn och ro genom att stänga dörren för att stänga ute höga rop i korridoren. Avsikten är att patienten ska känna sig trygg – som om han eller hon vore den enda patienten. ??

Att sjuksköterskan förmedlade lugn trots att situationen var pressad upplevdes mycket positivt av patienterna – det hade de inte förväntat sig. De fick vara med, någon brydde sig om vad de tyckte och de behand-lades som människor, inte som objekt. ?

Det postoperativa samtalet äger rum när patienten är vaken och orkar, operationsdagen eller dagen därpå. Eftersom patienten ofta vill ha frågor besvarade valde många av sjuksköterskorna att ge patienten utrymme för att öppna samtalet. ?

– Det är nog det bästa sättet att göra det på för att patienten verkligen ska ta upp det som bekymrar, vare sig det handlar om att få komma hem till hunden eller att få en förklaring på något man inte har förstått, säger Gudrun Rudolfsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida