Personalen kan för litet om äldres läkemedel

Socialstyrelsen föreslår i en rapport till regeringen att vårdutbildningarnas moment om läkemedel till äldre bör förstärkas.

I en rapport om äldres läkemedelsanvändning, som Socialstyrelsen nu har överlämnat till regeringen, konstateras stora kvalitetsbrister i äldres läkemedelsanvändning.

Slutsatserna bygger på två kartläggningar av läkemedelsanvändningen och en omfattande enkätundersökning bland samtliga medicinskt ansvariga sjuksköterskor, vårdcentralschefer och ordförande i läkemedelskommittéerna.

Enkäten visade bland annat att äldre i särskilt boende i snitt använder tio preparat var, utskrivna av i genomsnitt tre olika läkare. En av fem hade läkemedel som medför en risk att den som tar dem blir förvirrad. Uppföljning av kvalitet och säkerhet i de äldres läkemedelsanvändning var på sina håll sporadisk.

Ökad känslighet

Man vet att äldre personer på många sätt reagerar annorlunda än yngre på läkemedel. Känsligheten för läkemedel ökar med åren, liksom risken för biverkningar. Äldre har ofta också en nedsatt njurfunktion. Ändå får personalen både i sjukvården och i den kommunala omsorgen ytterst lite kunskaper om detta under sin utbildning.

– Sjuksköterskornas kurslitteratur innehåller bara några få sidor om äldre och läkemedel och på läkarutbildningen handlar det om högst fem utbildningstimmar som specifikt ägnas äldres läkemedel, berättar Johan Fastbom, utredare på Socialstyrelsen och ansvarig för rapporten.

Kvalitetsindikatorer

Därför föreslår Socialstyrelsen att undervisningen om äldre och läkemedel förbättras på vård- och apoteksutbildningarna  i samband med den översyn som ska göras av de flesta vårdutbildningar nästa år. För redan verksamma måste huvudmännen i både kommuner och landsting fortsätta att bevaka behovet av fort- och vidareutbildning för både läkare, hälso- och sjukvårdspersonal och omsorgspersonal.

Socialstyrelsen stöder den lagsrådsremiss (Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet) som föreslår en gemensam läkemedelslista. Dessutom tänker Socialstyrelsen för egen del försöka få de kvalitetsindikatorer för äldres läkemedelsterapi som man tagit fram att bli ett rutinmässigt stöd vid förskrivning och uppföljning.

Samordningsansvar

I de föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvård (SOSFS 2000:1 och 2000:17) kommer Socialstyrelsen också att ge vårdgivarna ansvaret att organisera regelbundna uppföljningar av äldre personer läkemedelsanvändning i kommunal vård och omsorg och i landstingsdriven hemsjukvård .

Patientens fasta läkarkontakt får ansvaret att samordna hans eller hennes läkemedelsanvändning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida