”Regeringen ska inte lägga sig i förhandlingarna”

Staten ska inte lägga sig i förhandlingarna. Lönebildningen är en fråga enbart för arbetsmarknadens parter, säger TCO och Saco i ett gemensamt yttrande till regeringen.

Arbetsmarknadens parter fick förra året av regeringen i uppdrag att senast den sista mars i år lämna sin syn på hur lönebildningen bör se ut i framtiden. De två central-organisationerna på tjänstemannasidan har nu valt att lämna ett gemensamt yttrande, något som måste betraktas som ovanligt. TCO har tidigare inte haft de allra bästa relationer till akademikerna inom Saco.

TCO och Saco betonar på ett par ställen att regeringen inte ska blanda sig i löneförhandlingarna. I stället ska dessa föras enbart mellan arbetsmarknadens parter. Men inte som centrala förhandlingar, eftersom sådana inte tar hänsyn till de speciella förhållandena inom respektive bransch eller område.

I det gemensamma dokumentet sägs att organisationernas medlemmar har ansvar för en samhällsekonomi som inte leder till ökad arbetslöshet. Men det innebär inte att man kan godta hur låga löneökningar som helst, utan dessa måste vara på en nivå som medlemmarna kan acceptera. Och det förutsätter också att regering och riksdag tar sitt ansvar genom att inte vidta skatte- och prishöjande åtgärder.

TCO och Saco avvisar också många arbetsgivares syn på lönen som enbart en kostnad som måste minimeras. Lönen har också en skapande roll genom att vara en drivkraft till positiva förändringar på arbetsplatsen. Lönebildning ska stimulera utvecklingen av kompetens, arbetsorganisation och produktivitet. En sådan lönebildning minskar risken för inflation och arbetslöshet, menar TCO och Saco.

I det gemensamma dokumentet poängteras vikten av ett förhandlingssystem som samtliga parter kan godta. Man säger nej till de danska och norska modeller (som ger medlare stor makt att både stoppa konfliktåtgärder och påtvinga parter ett avtal) som förts fram som tänkbart alternativ till det nuvarande svenska systemet.

TCO och Saco säger också att en bra och jämförbar lönestatistik är en grundläggande förutsättning för en fungerande lönebildning. Den som finns i dag är långt ifrån tillräcklig, menar de.

De två tjänstemannaorganisationerna är också överens om att begränsningarna i förhandlingsrätten när det gäller sjukförsäkringar måste bort. I dag kan visserligen arbetsmarknadens parter avtala om nivån för sjukförsäkringen, men skulle man komma överens om en höjning sänker staten sin del så att nivån inte förändras. Frågan behandlas för övrigt i FN-organet ILO efter en TCO-anmälan mot regeringen om avtalsförbud.

I ett speciellt yttrande tar TCO och Saco också upp socialförsäkringssystemet. Där sägs bland annat att man ställer sig bakom grundidén i det nya pensionssystemet, om ett starkare samband mellan inbetalda avgifter och utgående pensioner. Däremot menar man att det finns brister, till exempel att det nya systemet missgynnar löntagare med lång utbildning och låg lön, framför allt offentliganställda i kvinnodominerade yrken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida