Regeringen utreder ny lag för äldreomsorg

Hemsjukvården ska föras över till kommunerna och en utredning ska se över om det behövs en särskild äldreomsorgslag. Det framkom när den nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg om äldre presenterades i dag.

I den nationella utvecklingsplanen föreslås att en utredare ska se över om det behövs en särskild äldreomsorgslag eller om befintlig lagstiftning kan göras tillräckligt tydlig.

– En tydligare lagstiftning ska säkra en nationell likvärdighet inom äldreomsorgen, sa vård- och äldreomsorgsministern Ylva Johansson när hon presenterades utvecklingsplanen.

Inom ramen för utredningsuppdraget ligger också att undersöka om det krävs nya bestämmelser för dokumentationen inom äldreomsorgen eller om det räcker med att förtydliga nuvarande lagstiftning. Med ett nytt regelverk vill regeringen underlätta samarbetet mellan den sociala och den medicinska personalen.

Fler platser i äldreboenden

De åtgärder som föreslås i planen ska genomföras under de kommande tio åren. Det innebär att extra pengar ska satsas framför allt på vården av de mest sjuka äldre och äldre med demens. Antalet platser i äldreboenden ska öka.

– Det är bra att många kan bo kvar hemma, men nu har pendeln svängt för långt, sa Ylva Johansson. 

Hemsjukvården blir kommunal

En del i planen är att hemsjukvården ska byggas ut och förstärkas. Ett lagförslag om att föra över hemsjukvården till kommunerna kommer under hösten.

Mer läkartid för de mest sjuka och personer med demens måste till, poängterade Ylva Johansson. En lagändring ska tvinga landstingen att sluta avtal med kommunerna om tillgång till läkare för de patienter som vårdas hemma och i särskilda boenden.

– En frisk doktor måste gå hem till en sjuk gammal människa, sa Ylva Johansson.

Läs propositionen på www.regeringen.se/sb/d/5692/a/60665.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida