Regeringskrav på bättre hygien

Med en skärpt lagstiftning hoppas regeringen att vården ska bli bättre på att förebygga vårdrelaterade sjukdomar som MRSA.

Sjukdomar som drabbar patienter medan de får vård orsakar stora lidanden för de drabbade och höga kostnader för samhället. Särskilt svårt drabbar resistenta bakterier, till exempel mrsa, meticillinresistenta stafylokocker.

Regeringen vill att sjukvården ska bli bättre på att förebygga sådana sjukdomar och har överlämnat lagrådsremissen Stärkta krav på vårdhygien till lagrådet.

Förslaget innebär att ett tydligare formulerat krav på god hygien förs in i både hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen och att smittskyddslagen skärps.

Smittskyddsläkarens roll ska bli både tydligare och starkare. Han ska redan på ett tidigt stadium vara med i vårdgivarnas förebyggande arbete.

Regeringen vill också göra flera av de vårdrelaterade sjukdomarna anmälningspliktiga enligt smittskyddsförordningen och ge Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå vilka det bör vara. Enligt förslaget ska de nya reglerna börja gälla under nästa år.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida