Regionalt omvårdnadsprogram vid bröstcancer

10 januari 2000

Ett regionalt vårdprogram i omvårdnad för bröstcancer i Västra Götaland håller på att utarbetas. Det sker via Enheten för onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Onkologiskt centrum och samtliga sjukhus i Västra Götaland som har bröstcancervård. En arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, kuratorer och sjukgymnaster från Västra Götaland samt representanter från Onkologiskt centrum och patientföreningen deltar i arbetet.

Omvårdnadsprogrammet ska utgöra en vägledning för sjuksköterskor och paramedicinsk vårdpersonal i omhän-dertagandet av patienter med bröstcancer. Det ska användas som komplement till det medicinska vårdprogrammet för diagnostik, behandling och uppföljning som redan finns utarbetat i regionen.

Syftet med ett vårdprogram i omvårdnad för bröstcancer är att var än patienten söker vård inom regionen så ska patienten ha möjlighet till en likartad omvårdnad och ett psykosocialt omhändertagande. Det är av stor betydelse att få likartade riktlinjer för det psykosociala omhändertagandet från diagnosbeskedet och under hela sjukdomsförloppet eftersom flertalet studier visar att detta har stor betydelse för det fortsatta rehabiliteringsförloppet.

Omvårdnadsprogrammet innehåller även riktlinjer vid cytostatika- och strålbehandling, där behov finns av stöd och information till patienten och de närstående, samt riktlinjer för personalens arbetssätt. Utveckling av ett gemensamt arbetssätt vid förebyggande vård efter en lymfkörtelutrymning ingår också i programmet.

Det specifika omhändertagandet av kvinnor med bröstcancer ställer stora krav på vårdpersonal vid bemötandet av både den cancerdrabbade kvinnan och hennes närstående.

Samarbetet inom regionen skulle underlättas om det fanns riktlinjer att arbeta efter. I detta arbete synliggörs även vårdkedjan i den öppna och slutna vården som är knuten till omvårdnaden av kvinnan med bröstcancer.

Omvårdnadsprogrammet ska kunna användas inom utbildnings-, utvecklings- och kvalitetssäkringssammanhang.

Jag välkomnar information och synpunkter på detta program.

Lena Niklasson,
vårdkedjesamordnare,
enheten för onkologi,
Sahlgrenska universitetssjukhuset/
Sahlgrenska, 413 45 Göteborg
Telefon 031-342 64 28

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida