Så här säger lagen om verksamhetschefer:

7 oktober 2002

I Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelserna om verksamhetschef. Enligt paragraferna 28, 29 och 30 ska ledningen av hälso- och sjukvården vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och det ska finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten.

Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik och
behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har kompetens och erfarenhet för det. Saknas det får verksamhetschefen överlåta enskilda ledningsuppgifter till befattningshavare som har den kompetensen.

I Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) slås fast att avgörande för en persons lämplighet att vara verksamhetschef är utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. Verksamhetschefen måste inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning.

Viktigare än det är organisationsförmåga och förmåga att fatta beslut samt att kunna ge andra personer i uppdrag att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. 

Förmågan att samarbeta, ta initiativ och att kunna motivera och entusiasmera sina medarbetare nämns också i de allmänna råden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida